Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najwyższa Izba Kontroli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1LD Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najwyższa Izba Kontroli
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, nauka administracji (wiedza dotycząca podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego; znajomości form aktywności administracji publicznej; rozumienia części szczegółowej prawa administracyjnego; posługiwania się zasadniczymi aktami prawnymi charakterystycznymi dla części szczegółowej prawa administracyjnego; rozumienia siatki pojęciowej prawa administracyjnego oraz kompetencji organów administracji państwa)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja celów, funkcji i reguł kontroli administracji publicznej, prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zapoznanie z systemem kontroli administracji publicznej, jego podmiotami i instrumentami prowadzenia kontroli. Przedstawienie technik prowadzenia kontroli oraz możliwych środków ochrony prawnej podmiotów kontrolowanych na przykładzie kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Omówienie historii rozwoju idei kontroli państwowej na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Omówienie pojęć kontrola- nadzór – koordynacja. Przedstawienie szczegółowych różnic między tymi pojęciami. Przedstawienie w sferze działania administracji publicznej przykładów podmiotów realizujących powyższe działania.

Przedstawienie krótkiego rysu historycznego rozwoju kontroli państwowej na ziemiach polskich na przykładzie Najwyższej Izby Kontroli od XVI w. do czasów nam współczesnych. Omówienie konstytucyjnych podstaw przeprowadzania kontroli państwowej.

Przedstawienie rodzajów kontroli oraz ich znaczenia. Omówienie głównych kryteriów prowadzenia kontroli wykorzystywanych w działaniach kontrolnych NIK.

Właściwy dobór próby do kontroli. Ocena ryzyka kontroli, w celu zwiększenia efektywności działań kontrolnych na przykładzie Najwyższej Izby Kontroli.

Przedstawienie struktury organizacyjnej NIK wraz z ustaleniem standardów działania Izby. Omówienie roli i zadań Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Omówienie procesu planowania kontroli oraz przedstawienie standardów sprawozdawczych kontroli.

Omówienie procesu rozpatrywania skarg napływających do NIK. Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej.

Omówienie szczegółowo poszczególnych obszarów działania NIK, nie tylko obszaru związanego z prowadzonymi kontrolami

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej

E Jarzęcka Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W05, K_U03, K_U08, K_U12, K_K01, K_K06

Wiedza: ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji

i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; zna podstawową terminologię właściwą dla kontroli administracji publicznej; zna istotę i elementy stosunku kontrolnego oraz zna rządzące nim prawidłowość;

Umiejętności: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji; wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Panasiuk
Prowadzący grup: Andrzej Panasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.