Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1NN Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań naukowych, w szczególności stosowanymi w naukach o bezpieczeństwie, poprzez zaprezentowanie oraz omówienie poszczególnych metod badawczych, stosowanych w nich technik i narzędzi, sposobów analizy danych i organizacji badań, a także wskazanie wad i zalet każdej z omawianych metod.


Celem przedmiotu jest nauka uzyskiwania i analizy danych za pomocą przyjętych metod badawczych, krytycznego podejścia do źródeł badawczych oraz prezentowania wyników własnych badań.

Skrócony opis:

I. Zagadnienia wstępne

II. Metody ilościowe. Metoda statystyczna

III. Metody ilościowe. Badania sondażowe

IV. Metody jakościowe. Eksperyment

V. Metody jakościowe. Obserwacja

VI. Metody jakościowe. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

VII. Metody jakościowe. Studium przypadku

Pełny opis:

I. Zagadnienia wstępne:

- podstawowe pojęcia: wiedza, nauka, metoda, technika, narzędzie badawcze, problem badawczy, hipoteza badawcza,

- rodzaj badań: ilościowe i jakościowe, bezpośrednie i pośrednie.

II. Metody ilościowe. Metoda statystyczna:

- źródła pozyskiwania danych,

- wymiary przestępczości poddawane badaniom - ujawniona, stwierdzona, wykryta, osądzona,

- badanie struktury i dynamiki przestępczości,

- wady i zalety metody statystycznej,

- przykłady.

III. Metody ilościowe. Badania sondażowe:

- techniki badawcze (PAPI, CAPI, CASI, CATI, CAWI, ankieta audytoryjna),

- budowa kwestionariusza ankiety,

- budowa pytań i odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety,

- wady i zalety badań sondażowych,

- przykłady.

IV. Metody jakościowe. Eksperyment:

- rodzaje eksperymentów badawczych,

- organizacja badań,

- wady i zalety eksperymentu,

- przykłady.

V. Metody jakościowe. Obserwacja:

- obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca,

- obserwacja jawna i ukryta,

- organizacja badań,

- wady i zalety obserwacji,

- przykłady.

VI. Metody jakościowe. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI):

- Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) - charakterystyka,

- Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) - charakterystyka,

- organizacja i przebieg badań,

- wady i zalety wywiadów,

- przykłady.

VII. Metody jakościowe. Studium przypadku:

- źródła pozyskiwania danych,

- organizacja i przebieg badań,

- wady i zalety studium przypadku,

- przykłady.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, Józefów 2017.

- J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca i przykłady wykorzystania omawianych metod:

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

- J. Ziarko, Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo: teoria i praktyka" 2013, nr 3.

- K. Górska, A. Rożej, Wybrane metody empiryczne w naukach o bezpieczeństwie, "Nauki Humanistyczne i Społeczne na rzecz bezpieczeństwa" 2013, nr 2.

- K. Kądziołka, Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce, "De Securitate et defensione" 2016, nr 2.

- J. Swół, Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce, "Przegląd Strategiczny" 2014, nr 7.

- Ocena Stanu Bezpieczeństwa Państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, CBOS, Listopad 2014.

- B. Czuba, Udział kobiet w bezpieczeństwie państwa. Kompetencje zawodowe kobiet żołnierzy, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, red. B. Jagusiak, Warszawa 2011.

- Ł. Łotocki, Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje" 2005, Nr 8.

- B. Drapikowska, M. Palczewska, Zogniskowany wywiad grupowy oraz techniki projekcyjne jako przykłady jakościowych empirycznych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, "Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej" 2013, nr 3.

- M. Nicińska, Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza, "ASK. Społeczeństwo, badania, metody” 2000, nr 8.

- P. Nieporowski, Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych, "Rocznik Lubuski" 2015, t. 41.

- D. Cybulska, Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, Obronność, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej" 2013, nr 2.

- B. Flyvbjerg, Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, "Studia Socjologiczne" 2005, nr 2.

- B. Chomątowska, D. Molek-Winiarska, Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2017, nr 4.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 - student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia badań w naukach prawnych i prawa naukach związanych z obszarem bezpieczeństwo - zaliczenie pisemne,

KA7_UW4 - student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - zaliczenie pisemne,

KA7_UK2 - student potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo - zaliczenie pisemne,

KA7_KK1 - student posiada umiejętność krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pracy pisemnej składającej się z dwóch części:

I. część testowa sprawdzająca teoretyczną wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych, w tym wiedzę z zakresu omawianych podczas zajęć metod i technik badawczych - składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 pkt.

II. część opisowa sprawdzająca umiejętność przygotowania badań - student przedstawia przygotowany przez siebie projekt badań stanowiący fazę koncepcyjną procesu badawczego (określa problem badawczy, formułuje hipotezy badawcze, dokonuje konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć, wybiera i uzasadnia odpowiednią metodę i techniki badawcze). Za przedstawienie projektu badań student może otrzymać od 0 do 5 pkt.

Łącznie student może otrzymać 15 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.