Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-2RE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia bezpieczeństwa narodowego RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie interesów narodowych, celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, podstaw i filarów polityki bezpieczeństwa RP, istoty i zakresu strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, prawnych podstaw polityki i strategii bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, środków strategii bezpieczeństwa oraz form i sposobów ich wykorzystania. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - studia II stopnia, rok II/sem. 3.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godzin e-learningu), przygotowanie do zajęć 50 godz., egzamin 2 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 65 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020,

J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013,

J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia, Warszawa 2013,

Literatura uzupełniająca:

S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 18.

S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012

W. Kitler, Minister obrony narodowej i naczelny dowódca sił zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013

W/ Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013

M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowani, relacje, zależności, Warszawa-Siedlce 2013

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, Warszawa 2012

Z. Sabak, Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych, Warszawa 2013

Z. Sabak, Strategia. Podstawy myślenia w XXI w., Warszawa 2012

K. Masiul, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014

M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa i społeczeństwa w XXI w., Warszawa 2014

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo - KA7_WG5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie - KA7_UU2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - KA7_KK1;

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa -KA7_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny w formie odpowiedzi na dwa zagadnienia z przedstawionej wcześniej na zajęciach listy (za każdą odpowiedź możliwe jest uzyskanie od 0 do 5 punktów) lub przygotowanie eseju.

Uzyskanie ponad połowy punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.