Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2FA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych ze zjawiskiem terroryzmu na poziomie uniwersyteckim. W szczególności przedstawione zostaną ujęcia samego zjawiska z zakresu studiów nad bezpieczeństwem, kryminologii, kryminalistyki. Ponadto przedstawione zostaną prawne i organizacyjnej aspekty działań anty- i kontrterrorystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne .

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu w formie stacjonarnej.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, metoda pokazu.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm. T. 1-2, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.

2. K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013.

3. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmow, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

4. P.Łabuz, T. Safjański, W. Zubrzycki, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych : komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons / United Nations Office on Drugs and Crime, New York 2016.

2. W. Zubrzycki, Przez PZ do terroryzmu. T. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.

3. W. Pływaczewski (red.), Organized crime and terrorism : reasons, manifestations, counteractions, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

KA6_UK2 - brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

KA6_KO1 - wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pisemnej

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)