Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2FC
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rozróżnienie znaczenia podstawowych pojęć z zakresy Stosunków Międzynarodowych; Wskazanie czynników budujących i burzących współczesny system światowy; Analiza ról najważniejszych mocarstw w systemie światowym; Umiejscowienie Polskiej w współczesnych stosunkach międzynarodowych; Pokazanie jedności i zróżnicowania we współczesnym świecie; Zrozumienia istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych. W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe zagadnienia Międzynarodowych Stosunków Politycznych jako dziedziny wiedzy, sfery działalności państwa, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych. Przedmiot prezentuje przede wszystkim ogólne i kompleksowe problemy dotykające współczesne rzeczywistości międzynarodowej w jej konfliktowym i integracyjnym wymiarze.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przybliżenie problematyki teorii stosunków międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe jako nauka

Główne problemy współczesnych stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina, dyscyplina: nauki społeczne

Rok studiów/semestr: rok 2 / semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 90 godz. wykładów i ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 45 godz.,

udział w ćwiczeniach 45 godz.,

udział w konsultacjach 33 godz.,

udział w egzaminie 2 godz.,

samodzielna praca 100 godz.,

razem: 225 godz. [co daje 9 pkt. ECTS]

Wskaźniki ilościowe:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz.

[co odpowiada 5 pkt. ECTS]

- nakład pracy niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 100 gdzin [co odpowiada 4 p. ECTS]

Literatura:

K. Wojczal, Trzecia dekada, Zielona Góra 2021.

J. Merasheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny rozkwit upadek, Warszawa 1991.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG3 - wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

KA6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności

KA6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA6_UK2 - brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

Kompetencje

KA6_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin ustny na podstawie podanych wcześniej pytań, 3 pytania

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie aktywności

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne dopuszcza się możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (platforma e-learningowa Eduportal lub odpowiednie aplikacje).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przybliżenie problematyki teorii stosunków międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe jako nauka

Główne problemy współczesnych stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy wiedzy o stosunkach międzynarodowych. Wprowadza studenta w podstawy wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych a także związków pomiędzy międzynarodowymi stosunkami politycznymi a relacjami ekonomicznymi, wojskowymi, kulturowymi itp.

Literatura:

K. Wojczal, Trzecia dekada, Zielona Góra 2021.

J. Merasheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny rozkwit upadek, Warszawa 1991.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przybliżenie problematyki teorii stosunków międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe jako nauka

Główne problemy współczesnych stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina, dyscyplina: nauki społeczne

Rok studiów/semestr: rok 2 / semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 90 godz. wykładów i ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 45 godz.,

udział w ćwiczeniach 45 godz.,

udział w konsultacjach 2 godz.,

udział w egzaminie 2 godz.,

przygotowanie do egzaminu 10 godz.,

przygotowanie do ćwiczeń 40 godz.,

razem: 144 godz. [co daje 6 pkt. ECTS]

Wskaźniki ilościowe:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 94 godz.

[co odpowiada 4 pkt. ECTS]

Literatura:

K. Wojczal, Trzecia dekada, Zielona Góra 2021.

J. Merasheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny rozkwit upadek, Warszawa 1991.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)