Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2GZ Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy stosownych regulacji prawnych. Studentom przekazana zostanie wiedza na temat samej UE jako organizacji międzynarodowej oraz jej instytucji, kompetencji i systemu prawnego. Na tym tle zaprezentowane zostaną podstawowe regulacje w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz elementów przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Uwzględniona zostanie specyfika aktów unijnych w tych materiach, właściwe procedury decyzyjne oraz praktyczny dorobek UE w dziedzinie bezpieczeństwa

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki prawne - dyscyplina wiodąca.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (tryb stacjonarny, w sali) - 15 godz.

- e-learning - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 22,5 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 37,5 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym 15 godz. aktywności związanych z formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. (wykłady, konsultacje, egzamin), co odpowiada 1,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

źródła:

Traktat o Unii Europejskiej

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

literatura:

Tomasz R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

Andrzej Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

wiedza:

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty

i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze

prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego,

ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania

podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną

bezpieczeństwa (KA6_WG2),

umiejętności:

- absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA6_UW2),

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych

związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo

związane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różne

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2),

- absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych

z funkcjonowaniem podmiotów (organów i sadów)

realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA6_UO2),

kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

podejmując czynności w obszarze bezpieczeństwo (KA6_KO2)

sposób weryfikacji ww. efektów:

- egzamin pisemny (forma testowa), w uzasadnionych przypadkach możliwość egzaminu ustnego

- w zależności od sytuacji epidemicznej i stosownych regulacji w tej materii - możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi

w uzasadnionych przypadkach - egzamin ustny, w przypadku egzaminu ustnego - odpowiedź na trzy pytania z zakresu tematów wskazanego w części B sylabusa

w zależności od sytuacji epidemicznej i stosownych regulacji w tej materii - możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.