Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2RE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia bezpieczeństwa narodowego RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie interesów narodowych, celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, podstaw i filarów polityki bezpieczeństwa RP, istoty i zakresu strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, prawnych podstaw polityki i strategii bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, środków strategii bezpieczeństwa, jak również form oraz sposobów ich wykorzystania. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok II/2 stopień; semestr III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład , konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych) przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

2) J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013.

3) J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1) S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 18.

2) S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.

3) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.

4) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowani, relacje, zależności, Warszawa-Siedlce 2013.

5) W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, Warszawa 2012.

6) Z. Sabak, Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych, Warszawa 2013.

7) K. Masiul, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014.

8) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa i społeczeństwa w XXI w., Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG5).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie (KA7_UU2).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK1).

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu końcowego w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które student może uzyskać 12 pkt. Pytania obejmować będą cały materiał z zajęć realizowanych w trybie bezpośredniego kontaktu oraz trybie e-zajęć. Dodatkowo za poprawne rozwiązanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej (materiał z e-zajęć) można otrzymać 6 pkt. Łącznie do zdobycia jest 18 pkt.

Ocenianie:

10-11 pkt dst.;

12-13 pkt dst. z plusem;

14 pkt db.;

15 pkt db. z plusem;

16-18 pkt bdb.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie interesów narodowych, celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, podstaw i filarów polityki bezpieczeństwa RP, istoty i zakresu strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, prawnych podstaw polityki i strategii bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, środków strategii bezpieczeństwa, jak również form oraz sposobów ich wykorzystania. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok II/2 stopień; semestr III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład , konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych) przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

2) J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013.

3) J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1) S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 18.

2) S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.

3) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.

4) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowani, relacje, zależności, Warszawa-Siedlce 2013.

5) W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, Warszawa 2012.

6) Z. Sabak, Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych, Warszawa 2013.

7) K. Masiul, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014.

8) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa i społeczeństwa w XXI w., Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie interesów narodowych, celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, podstaw i filarów polityki bezpieczeństwa RP, istoty i zakresu strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, prawnych podstaw polityki i strategii bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, środków strategii bezpieczeństwa, jak również form oraz sposobów ich wykorzystania. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok II/2 stopień; semestr III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład , konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych) przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

2) J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013.

3) J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1) S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 18.

2) S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.

3) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.

4) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowani, relacje, zależności, Warszawa-Siedlce 2013.

5) W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, Warszawa 2012.

6) Z. Sabak, Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych, Warszawa 2013.

7) K. Masiul, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014.

8) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa i społeczeństwa w XXI w., Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie interesów narodowych, celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, podstaw i filarów polityki bezpieczeństwa RP, istoty i zakresu strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, prawnych podstaw polityki i strategii bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, środków strategii bezpieczeństwa, jak również form oraz sposobów ich wykorzystania. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie.

Rok studiów/sem. - rok II/2 stopień; semestr III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład , konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych) przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 54 godz.

egzamin - 1 godz.

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

2) J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013.

3) J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1) S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 18.

2) S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.

3) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.

4) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowani, relacje, zależności, Warszawa-Siedlce 2013.

5) W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, Warszawa 2012.

6) Z. Sabak, Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych, Warszawa 2013.

7) K. Masiul, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014.

8) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa i społeczeństwa w XXI w., Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)