Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium – Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2SEMKR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium – Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II/sem. III i IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 60 h seminarium magisterskie.

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje indywidualnie i grupowo

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 60 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30. Razem: godz. 150 , co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

- A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszwa 2016.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

- J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

- J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

- M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA7_WG5 - główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo

Umiejętności, absolwent:

KA7_UW3 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo

Kompetencje, absolwent:

KA7_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Metody: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie.

Zaliczenie na podstawie:

- terminowego oddawania ustalonych części prac (do końca XI.2023 - ostateczne brzmienie i plan pracy mgr; do końca XII.2023 - 2 rozdziały pracy mgr; do końca IV.2024 - całość pracy mgr w "wersji roboczej"; do końca V.2024 - przedstawienie ostatecznej wersji pracy mgr) oraz opracowania odpowiedzi na przydzielone danej osobie pytania na egzamin dyplomowy;

- przygotowanej finalnej wersji pracy magisterskiej, zaakceptowanej przez promotora i złożonej w APD.

Kryteria oceny:

- ocena prac studentów – indywidualnie,

- uczestnictwo w seminarium i kontakt (osobisty, zdalny, korespondencyjny) ze studentem, w tym realizującym studia w ramach IOS/ITS,

- terminowe przygotowanie poszczególnych części pracy.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)