Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2AFT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o kulturze
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma orientację antropologiczną i przekazuje podstawowy zasób wiadomości z zakresu współczesnej wiedzy o kulturze. Treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych w ramach subdyscyplin współczesnej antropologii kulturowej takich, jak: badanie mitów i rytuałów, języka i symboli, czasu i przestrzeni (proksemika), antropologia widowisk, antropologia pokrewieństwa, antropologiczne badania kultury współczesnej. Ponadto na zajęciach zostaną omówione klasyczne orientacje antropologiczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

– zapoznanie studentek i studentów z początkowym etapem rozwoju społeczeństw (matriarchat versus patriarchat) oraz przełomami w rozwoju kultury;

– zaznajomienie z głównymi nurtami antropologii oraz ewolucją metod i przedmiotu badań antropologicznych;

– zapoznanie studentek i studentów z kulturowymi czynnikami kształtowania tożsamości;

– budowanie świadomości różnorodności kulturowej;

– opanowanie przez studentki i studentów podstawowych pojęć z zakresu antropologii kulturowej (np. kultura i różne typy kultury, mit, chaos, kosmos, rodzaje czasu, cielesność, egzogamia, endogamia, tabu).

– dostarczenie narzędzi do analizy współczesności w kategoriach antropologicznych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2AFT

Punkty ECTS - 3

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_7a specjalnościowy animacja kultury z arteterapią

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących życia społecznego oraz sztuki nabyta na wcześniejszych zajęciach z zakresu socjologii, komunikacji interpersonalnej i podstaw wiedzy o sztuce.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładów. 15 godz. ćwiczeń.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.;

udział w ćwiczeniach – 15 godz.;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.;

przygotowanie referatów i prezentacji – 15 godz.,

przygotowanie esejów – 15 godz.,

przygotowanie do egzaminu – 15 godz.; udział w zaliczeniu – 1 godz., udział w egzaminie – 1 godz., konsultacje – 3 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35; ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym - 60; ECTS 2,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bagby P., Pojęcie kultury, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 43-50

2. Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005

3. Benedict R., Wzory kultury, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 61-75.

4. Caillois R., Gry i ludzie, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 163-174

5. Czarnowski S., Kultura, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 24-30

6. Eliade M., Czas święty i mity, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 89-97

7. Eliade M., Święty obszar i sakralizacja świata, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 121-128

8. Freud S., Czynności natrętne i praktyki religijna, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 108-114

9. Gadamer H.G., Pojęcie gry, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 175-181

10. Guriewicz A., Cóż to jest... czas?, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 98-120

11. Hall E.T., Ukryty wymiar, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 138-152

12. Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 143-162

13. Lévi-Strauss C., Rodzina, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 249-263

14. Malinowski B., Czym jest kultura, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 31-40

15. Malinowski B., Małżeństwo, pokrewieństwo, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 222-248

16. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 177-195.

17. Toffler A.. Rodziny przyszłości, w: Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986, s. 258-280;

18. Tuan Yi-Fu, Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne, w: Mencwel A. (red), Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 152-162;

19. Turner V., Proces rytualny, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 121-138

20. Van Gennep A., Obrzędy przejścia, w: Kolankiewicz L. (red.) Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 115-120

21. Znaniecki F., Wzorce i normy, w: Mencwel A. (red) Wiedza o kulturze, cz. I. Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 76-80

Literatura uzupełniająca:

1. Caillois R. 1995. Ogólne relacje sacrum i profanum, w: Człowiek i sacrum, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa, s. 19-34;

2. Hall E T., Percepcja przestrzeni (rozdziały IV i V) lub Miasta i kultura (rozdział XIII), w: Ukryty wymiar MUZA S.A., Warszawa 2003, s. 59-86;

3. Huizinga J., Istota i znaczenie zabawy jako zjawiska kulturowego, w: Homo ludens, Warszawa 1985

4. Sapir E.. Kultura, język, osobowość, w: Tomaszewska D., Szarańczak J. (red), Antropologia kulturowa, Warszawa 1995, s. 90-105;

5. Barański J., Antropologia techniki, „Kultura Współczesna” 2008 nr 3, s. 22-42

Filmografia:

1. Narodziny człowieka - istoty myślącej (Le Sacre de l'homme), reż. Jacques Malaterre, Francja 2007

Efekty uczenia się:

1.Wiedza

Studentki i studenci znają wybrane koncepcje teoretyczne oraz podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze.

K_W03, K_W04, K_W07

2. Umiejętności

Studentki i studenci potrafią analizować i interpretować zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych. Posiadają umiejętność prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w kontekście perspektyw teoretycznych związanych z wiedzą o kulturze.

K_U01, K_U02, K_U06, K_U08

3. Kompetencje społeczne

Studentki i studenci mają świadomość relatywizmu kulturowego, a także wpływu kultury na tożsamość zbiorową i indywidualną. Mają świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się i rozwoju osobistego. Potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury.

K_K01, K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja, referaty, eseje, prezentacje multimedialne, dyskusje na forum przedmiotu, konsultacje.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę oraz egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.