Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka potrzeb kulturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2DKO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka potrzeb kulturalnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący sposobów i praktyk uczestniczenia w kulturze współczesnej. Wśród poruszanych zagadnień teoretycznych omawiane są między innymi przeszłe i nowe praktyki postrzegania i diagnozowania potrzeb kulturalnych. Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 7 specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: Student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu metodologii nauk społecznych.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy z elementami dyskusji, pokaz, praca w grupach, prezentacje multimedialne, dyskusja, referat, projekty badawcze, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin;

– realizacja zadań projektowych – 5 godzin;

– konsultacje – 10 godzin;

Razem 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

– o charakterze praktycznym – 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Literatura:

• Babbie Earl, 2005, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa: PWN, s. 109-138.

• Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] tychże (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, s. 19-62.

• Drozdowski Rafał, Fatyga Barbara, Filiciak Mirosław,20 Krajewski Marek, Szlendak Tomasz, 2014, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, http://ozkultura.pl/node/7516.

• Filiciak Mirosław, Danielewicz Michał, Halawa Mateusz, Mazurek Paweł, Nowotny Agata, 2010, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, http://www.mim.swps.pl

• Grad Jan, 1999, Rozdział I: Kultura – uczestnictwo w kulturze – upowszechnianie kultury (rozumienie pojęć); Rozdział II: Uczestnictwo w kulturze artystycznej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania, [w:] Grad Jan, Kaczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 11-30, s. 77-93.

• Krajewski Marek, W stronę relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 1, s. 42-63, http://kis.czasopisma.pan.pl/images/data/kis/wydania/No_1_2013/kultura-2013-0003.pdf

• Pink Sarah, 2009, Część 3: Tworzenie wiedzy, [w:], tejże, Etnografia wizualna, tłum. Maria Skiba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-180.

• Skórzyńska Agata, Krajewski Marek (red.), 2017, Diagnoza w kulturze, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, http://www.nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf.

• Willis Paul, 2005, Wyobraźnia etnograficzna, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże: cz. II: Penetracje w świecie ponowoczesnym, s. 101-122.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Student (KA6_WK5, KA6_WK9):

a) zna podstawowe metody i techniki badawcze służące diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) wie jak zaplanować i przeprowadzić badanie diagnostyczne.

2. Umiejętności. Student (KA6_UW1, KA6_UW5):

a) przygotować plan badań diagnostycznych dotyczących warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) wybrać odpowiednie do sformułowanego problemu badawczego metody badania i przeprowadzić postępowanie diagnostyczne.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KO3):

a) rozumie konieczność diagnozowania warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) podejmuje współpracę z badanymi w trakcie prowadzenia badań diagnostycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych a także znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie zajęć oraz podanej w podanej literaturze przedmiotowej. Wykłady kończą się zaliczeniem pisemnym (w formie testu przeprowadzonego na platformie e-learningowej) na ocenę. By otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia student powinien uzyskać nie mniej niż 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa, Eliza Urwanowicz-Rojecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.