Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3AKS Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura literacka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z szeroko rozumianą kulturą literacką: jej istotą, wyznacznikami i podstawowymi podziałami: na rodzaje literackie , wybrane gatunki i formy (literatura religijna i Święte Księgi, literatura awangardowa, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura masowa). Powinien również nabyć kompetencje w zakresie podstawowych form krytyki literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji utworu literackiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i poszerzenie wiedzy o wybranych elementach dawnej i współczesnej kultury literackiej, najnowszej literaturze polskiej, a także wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk i wydarzeń cechujących kulturę literacką w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego życia literackiego, przygotowanie do świadomego kształtowania kultury literackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok semestr VI

Wymagania wstępne:Wymagany podstawowy zakres wiedzy z historii i teorii literatury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów ; 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę,

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

-udział w wykładach - 15h

-udział w ćwiczeniach-30 h

-przygotowanie do egzaminu 25h

- przygotowanie do zaliczenia 20h

- konsultacje 5h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

-wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 50 h

- o charaktecze praktycznym 50 h

Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996.

2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel,

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004.

3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973.

5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994.

6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998.

7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i

współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006.

9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005.

10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław

1992, s. 3-24.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin

naukowych

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów

komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych

rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytorycznego przygotowania studenta do zajęć umiejętności formułowania własnych sądów na temat bieżących wydarzeń literackich i kulturalnych.

wykład kończy się egzaminem

ćwiczenia zaliczeniem na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jurkowska
Prowadzący grup: Marcin Bajko, Elżbieta Jurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i poszerzenie wiedzy o wybranych elementach dawnej i współczesnej kultury literackiej, najnowszej literaturze polskiej, a także wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk i wydarzeń cechujących kulturę literacką w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego życia literackiego, przygotowanie do świadomego kształtowania kultury literackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok semestr VI

Wymagania wstępne:Wymagany podstawowy zakres wiedzy z historii i teorii literatury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów ; 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę,

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

-udział w wykładach - 15h

-udział w ćwiczeniach-30 h

-przygotowanie do egzaminu 25h

- przygotowanie do zaliczenia 20h

- konsultacje 5h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

-wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 50 h

- o charaktecze praktycznym 50 h

Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996.

2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel,

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004.

3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973.

5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994.

6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998.

7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i

współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006.

9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005.

10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław

1992, s. 3-24.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.