Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3BBH
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami szeroko pojętej sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych sztuk wizualnych. Przedstawione zostaną sylwetki i dorobek wybranych artystów, a także główne problemy zajmujące współczesnych twórców. Podjęty również zostanie temat programów edukacyjnych realizowanych w różnych instytucjach sztuki w Polsce. Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką najnowszej sztuki, a także wskazanie możliwości krytycznej analizy oraz wartościowania zjawisk zachodzących w obecnej sztuce polskiej i światowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Treści merytoryczne wykładów:

1. Publiczne instytucje sztuki: muzea i galerie sztuki współczesnej. Definicje, cele i funkcje ich działalności. Prezentacja i omówienie mechanizmów działania oraz programów merytorycznych realizowanych w wybranych instytucjach sztuki na świecie i w Polsce - 2 h.

2. Międzynarodowe, cykliczne przeglądy sztuki współczesnej – czyli nowoczesne instytucje sztuki o globalnym charakterze (Biennale, Documenta, Manifesta) - 2 h

3. Biennale sztuki w Wenecji jako najstarsza światowa instytucja sztuki – od dziewiętnastowiecznej idei sztuki narodowej do współczesnej platformy człowieczeństwa - 2 h

4. Znaczenie działalności edukacyjnej instytucji sztuki (warsztaty artystyczne, wykłady, wydawnictwa) w budowaniu społeczeństwa świadomych i aktywnych odbiorców sztuki współczesnej. Przegląd programów edukacyjnych realizowanych w wybranych muzeach sztuki i galeriach niekomercyjnych w Polsce - 2 h

5. Analiza twórczości wybranych polskich i światowych artystów działających w obszarze sztuk wizualnych - 2 h.

6. Autobiografizm w sztuce wybranych artystów współczesnych - 3 h.

7. Ekspresjonizm i ekspresja w sztukach wizualnych. Ekspresja artystyczna jako zdolność sugestywnego wyrażania doświadczeń wewnętrznych - 2 h.

Treści merytoryczne ćwiczeń:

Poznanie i twórcza analiza wybranych problemów, kierunków i szkół w sztuce Zachodniej XX wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Byszewski Janusz, Inne muzeum, Wydawnictwo CSW, Warszawa 1996

2. Dziamski Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań 2009

3. Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2002

4. Skutnik Jolanta, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008

5. Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego, (red.) Magdalena Godlewska, Galeria Arsenał Białystok 2011

2. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, (red.) Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Wydawnictwo CSW, Warszawa 2007

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

4. Sosnowska Joanna, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

5. Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko Biała 2011

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student zna i rozumie różnice między wielowiekowym dorobkiem sztuki, a sztuką nowoczesną będącą kontynuacją historii sztuki. Student posiada wiedzę na temat wartościowania najnowszych zjawisk w sztuce współczesnej. (ocena prezentacji)

2. Umiejętności:

Student umie realizować własne koncepcje artystyczne korzystając z różnych źródeł, technik artystycznych i z nowoczesnych technologii.(ocena pracy plastycznej)

Student umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac wizualnych oraz potrafi prezentować wyniki i kierunki dalszych poszukiwań twórczych. (ocena pracy plastycznej)

3. Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. (ocena przygotowania i udziału w ćwiczeniach)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w stopniu.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Przygotowanie materiałów do pracy i aktywność na ćwiczeniach

2. Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach

3. Wykonanie prac plastycznych podczas ćwiczeń

4. Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Treści merytoryczne wykładów:

1. Publiczne instytucje sztuki: muzea i galerie sztuki współczesnej. Definicje, cele i funkcje ich działalności. Prezentacja i omówienie mechanizmów działania oraz programów merytorycznych realizowanych w wybranych instytucjach sztuki na świecie i w Polsce - 2 h.

2. Międzynarodowe, cykliczne przeglądy sztuki współczesnej – czyli nowoczesne instytucje sztuki o globalnym charakterze (Biennale, Documenta, Manifesta) - 2 h

3. Biennale sztuki w Wenecji jako najstarsza światowa instytucja sztuki – od dziewiętnastowiecznej idei sztuki narodowej do współczesnej platformy człowieczeństwa - 2 h

4. Znaczenie działalności edukacyjnej instytucji sztuki (warsztaty artystyczne, wykłady, wydawnictwa) w budowaniu społeczeństwa świadomych i aktywnych odbiorców sztuki współczesnej. Przegląd programów edukacyjnych realizowanych w wybranych muzeach sztuki i galeriach niekomercyjnych w Polsce - 2 h

5. Analiza twórczości wybranych polskich i światowych artystów działających w obszarze sztuk wizualnych - 2 h.

6. Autobiografizm w sztuce wybranych artystów współczesnych - 3 h.

7. Ekspresjonizm i ekspresja w sztukach wizualnych. Ekspresja artystyczna jako zdolność sugestywnego wyrażania doświadczeń wewnętrznych - 2 h.

Treści merytoryczne ćwiczeń:

Poznanie i twórcza analiza wybranych problemów, kierunków i szkół w sztuce Zachodniej XX wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Byszewski Janusz, Inne muzeum, Wydawnictwo CSW, Warszawa 1996

2. Dziamski Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań 2009

3. Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2002

4. Skutnik Jolanta, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008

5. Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego, (red.) Magdalena Godlewska, Galeria Arsenał Białystok 2011

2. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, (red.) Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Wydawnictwo CSW, Warszawa 2007

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

4. Sosnowska Joanna, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

5. Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko Biała 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)