Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-1JAZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW NJ
Przedmioty obowiązkowe - niestac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem wykładów i laboratoriów z "Podstaw dydaktyki ogólnej" jest zdobycie podstaw wiedzy o współczesnym środowisku edukacyjnym, kształtowanie podstaw umiejętności projektowania zróżnicowanych strategii dydaktycznych oraz poszerzanie kompetencji społecznych w zakresie działalności dydaktycznej wynikającej z pełnienia w przyszłości roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie laboratorium jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kształcenia średniego oraz

ukształtowanych w toku studiowania dotychczasowych treści pedagogicznych (Wprowadzenie do pedagogiki, Teoria wychowania, Historia wychowania, Pedagogika społeczna).

Liczba godzin laboratoriów: 14

Liczba godzin wykładów: 8

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa i grupowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 4 x 2 godz.=8 godz.

Udział w laboratoriach 7 x 2 godz.=14 godz.

Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 20 godz.

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 6 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 10 godz.

Suma: 78 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. – 1 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym: 48 godz. – 2 pkt. ECTS

Literatura:

* Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, PWN, Warszawa 2004

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (KA7_WG2);

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (KA7_WG8).

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji i zdarzeń edukacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych (KA7_UW1);

-- dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów kształcenia (KA7_UW4)

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia uczniów (KA7_UW3).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny (test dydaktyczny).

Obie formy zaliczenia przedmiotu odbędą się na platformie Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)