Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-2BHR
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja muzyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW NJ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami projektowania zabaw rytmiczno-umuzykalniających dla dzieci w klasach I–III szkoły podstawowej. Poznanie utworów muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej. W ramach przedmiotu studenci poznają metody i techniki diagnozowania ucznia w zakresie jego zdolności muzycznych oraz rozwijania twórczej aktywności ucznia. Podstawowym założeniem przedmiotu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów: II rok, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 h wykłady, 6 h ćwiczenia Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 3 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Burowska Z., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków.

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Dasiewicz-Tobiasz A., Kaępska A, Rytmika w kl. I-III, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.

Bury E., Podstawy techniki dyrygowania, PWM.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP.

Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, WSiP.

Januszewska-Warych M., Grabowska G., Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP.

Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP.

Podolska B., Z muzyka w przedszkolu, WSIP.

Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność, WSiP.

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Student:

- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań muzycznych – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG6);

- potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia (KA7_UW4);

- jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska, Dorota Pękacka
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów: II rok, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 h wykłady, 6 h ćwiczenia Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 3 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Burowska Z., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków.

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Dasiewicz-Tobiasz A., Kaępska A, Rytmika w kl. I-III, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.

Bury E., Podstawy techniki dyrygowania, PWM.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP.

Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, WSiP.

Januszewska-Warych M., Grabowska G., Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP.

Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP.

Podolska B., Z muzyka w przedszkolu, WSIP.

Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność, WSiP.

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów: II rok, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 h wykłady, 6 h ćwiczenia Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 3 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Burowska Z., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków.

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Dasiewicz-Tobiasz A., Kaępska A, Rytmika w kl. I-III, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.

Bury E., Podstawy techniki dyrygowania, PWM.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP.

Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, WSiP.

Januszewska-Warych M., Grabowska G., Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP.

Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP.

Podolska B., Z muzyka w przedszkolu, WSIP.

Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność, WSiP.

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)