Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEP
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia uczenia się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student poznaje psychologiczne podstawy procesu uczenia się i zapamiętywania. Przedmiot służy też rozwinięciu umiejętności analizy zdarzeń pedagogicznych w oparciu o zdobytą wiedzę psychologiczną, oraz rozwinięciu kompetencji w zakresie radzenia sobie w szkolnych i przedszkolnych sytuacjach interpersonalnych.

Pełny opis:

W trakcie przedmiotu student poznaje psychologiczne podstawy procesu uczenia się i zapamiętywania dzieci i młodzieży: modele uczenia się (koncepcje klasyczne oraz współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych), metody i techniki uczenia się, przyczyny trudności w uczeniu się oraz strategie ich przezwyciężania.

Przedmiot służy też rozwinięciu umiejętności analizy zdarzeń pedagogicznych w oparciu o zdobytą wiedzę psychologiczną, oraz rozwinięciu kompetencji w zakresie radzenia sobie w szkolnych i przedszkolnych sytuacjach interpersonalnych, poprzez zgłębienie takich zagadnień jak: empatia, zachowania i postawy asertywne, agresywne i uległe, sztuki prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, reguł współdziałania w grupie, procesów i ról grupowych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdziały: 3, 4, 5, 6, 7).

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozdział: 4).

Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN. (rozdziały 6 i 7)

Uzupełniająca:

Baddeley, A.D. (1998). Pamięć. Poradnik użytkownika. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Gdańsk: GWP.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Król-Fijewska, M., Fijewski P. (2013). Asertywność menedżera. PWE.

Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP. (rozdział 6.6)

Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP. (rozdziały: 13.5, 13.7, 17.4, 17.5)

Zielińska, M. (2012). Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk: Harmonia

Efekty uczenia się:

Student po zakończonych zajęciach z przedmiotu:

- Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać - KA7_WG2,

- Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz

proponować rozwiązania problemów; KA7_UW1

- Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci lub uczniów

oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także

planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia

i wychowania; KA7_UW2

- Potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz

odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia;KA7_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu. Do uzyskania oceny pozytywnej należy zdobyć powyżej 50% punktów z testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)