Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HER Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; moduł kształcenia: przygotowanie kierunkowe; forma studiów: stacjonarne; Nauki społeczne; Rok 1, semestr 1;

Udział w wykładach –15 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu- 10 godz.

Razem: 30 godz. (1 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. - 0,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 15 godz. - 0,5 p. ECTS.

Literatura:

J. Homplewicz „Etyka pedagogiczna”, Rzeszów 1996.

B. Dziemidok, Etyka zawodu nauczyciela akademickiego, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 4/2007, s. 199-203.

K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, Kielce 2006.

J. Brzeziński, B. Chyrowicz, i in., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2008.

M. Kozakiewicz „ Z problemów etyki zawodowej nauczycieli” .

H. Sięka „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr 6/ 2001

E. Rewizorska „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr. 51/ 2001

Cz. Banach „Cechy osobowości nauczyciela” Nowa Szkoła nr 3/1995

J. Kropiwnicki „ Nowa szkoła” nr 7/ 2005

Kodeks etyki nauczycielskiej Polskie Towarzystwo Nauczycieli Wyd. 3 W- wa 1997

M. Śnieżyński „Nauczanie wychowujące” Kraków 1995

J. Pielachowski „ Nauczyciel i jego warsztat pracy” Poznań 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia.

KA7_WK7 - Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w przedszkolu i szkole; znaczenia własnego rozwoju nauczyciela w pracy z dziećmi.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UO3 - Posługuje się normami społecznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności każdego człowieka.

KA7_UO6 - Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz lokalnej.

KA7_UU6 - Projektuje i realizuje działania, mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom, wprowadza dzieci/uczniów w świat wartości.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 - Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna na podstawie obecności, aktywności i pozytywnie napisanego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.