Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju osobistego nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HES Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju osobistego nauczycieli
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest stymulowanie rozwoju osobistego poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu postawy asertywnej i asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć uczestnicy poszerzą swoją wiedzę oraz rozwiną swoje kompetencje z zakresu:

Wykład:

- Postawy asertywnej (korzyści, definicja)

- Skutecznej komunikacji (aspekty werbalne i niewerbalne, komunikacja jedno i dwukierunkowa, filtry komunikacyjne, Uszy von Thuna)

- Praw asertywności,

Ćwiczenia:

- Wyrażania asertywnej krytyki,

- Asertywnej odmowy,

- Wysyłania komunikatów o charakterze pozytywnym

- Radzenia sobie w konflikcie

- Rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje (sposoby prowadzenia mediacji, etapy mediacji)

- Negocjacji (opracowanie batny, poznanie wybranych technik negocjacji, tworzenie optymalnych rozwiązań sytuacji kryzysowej)

- Autoprezentacji

- Argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HES

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 1 rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń i 5 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacja, dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w wykładzie: 5 godzin

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 25

o charakterze praktycznym - 30

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Moore, W. (2009) Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - Dysponuje wiedzą pozwalającą na integralny rozwój siebie i ucznia.

KA7_WK7 - Ma wiedzę na temat znaczenia rozwoju osobistego oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwoju dzieci/uczniów.

KA7_UO4 - Posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych

KA7_UU1 - Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy dzieci/uczniów.

KA7_KR1 - Potrafi przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego.

KA7_KR2 - Ustala obszary wymagające zmian i doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja. Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności w trakcie zajęć (zaangażowanie w ćwiczenia) i kolokwium w formie pisemnej (w celu uzyskania oceny pozytywnej należy zdobyć powyżej 50% punktów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.