Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1SOE Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii edukacji jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - przygotowanie kierunkowe (M_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: I rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Razem: 25 godzin

Łącznie: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godzin - 1 punkt ETCS

o charakterze praktycznym: 25 godzin - 1 punkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2004

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996

Znaniecki, Społeczeństwo i wychowanie. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977

Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1948

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995

Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006

Mielecka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

KA7_WK1 Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach

KA7_WK5 Ma wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów więzi społecznych, prawidłowości nimi rządzących oraz dotyczącą edukacji międzykulturowej, jej specyfiki i sposobów realizacji

KA7_WK9 Ma wiedzę dotyczącą głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących

KA7_UU1 Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej

KA7_KR2 Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii edukacji jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - przygotowanie kierunkowe (M_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: I rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godzin

Razem: 45 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Razem: 30 godzin

Łącznie: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godzin - 2 punkty ETCS, o charakterze praktycznym: 30 godzin - 1 punkt ETCS

Literatura:

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Warszawa 2010.

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Boryczko M., Paradoksalne funkcje edukacji, Gdańsk 2015.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986.

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998.

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.