Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening umiejętności komunikowania się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1XIAG
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności komunikowania się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie z oceną opiera się na ocenach cząstkowych. Ocenie podlegają prace pisemne studenta polegające na budowaniu prawidłowych, pełnych komunikatów w opozycji do podanych komunikatów skrzyżowanych, aktywność na ćwiczeniach, zaliczeniowa praca pisemna z omawianych treści.

Osoby które mają ponad 50% nieobecności nie są dopuszczone do zaliczenia .

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Poziom kształcenia Studia pięcioletnie,

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 380-DS5-1XIAG

Język przedmiotu polski.

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok, semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 2 punkt

Bilans nakładu pracy studenta :

Rodzaje aktywności

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do prezentacji zaliczeniowych 15 h

- konsultacje 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -35 h

- o charakterze praktycznym 15 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2002

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.

Fisher. R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Hogan K., Sztuka porozumienia Twoją drogą na szczyty, Warszawa 2001.

Hiam A., Pokonywanie przeszkód. Przypowieść o tym jak poskromić smoka konfliktu, Gliwice 2002.

Żurek E., Sztuka wystąpień, Warszawa 2004.

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2003.

Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997

Walker W., Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001

Walther G. R., Mówisz, masz, Gdańsk 2007

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1986

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz, Warszawa 1994

Wills–Brandon C., Jak mówić nie i budować udane związki, Gdańsk 2003

Evans P., Toksyczne słowa, Warszawa 1992

Bowkett S., Wyobraź sobie, że - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Warszawa 2000

Rebel G., Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot:

W01- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi regułach komunikacyjnych

W02 – ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interdyscyplinarnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

U-01 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz strategii skutecznej komunikacji.

U02– ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K02- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w warsztacie (ocenianie ciągłe) oraz pozytywna ocena z napisanego kolokwium.

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieformalne nieobecności zalicza w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Daniluk, Jarosław Jatel
Prowadzący grup: Ewa Daniluk, Jarosław Jatel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk, Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)