Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i praktyka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1XIBL
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki , forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, 1 rok PiW, sem. zimowy, jednolite studia magisterskie,

wyklady 5 godz., ćwiczenia 10 godz.,

metody dydaktyczne - metody podające, zadania projektowe, praca zespołowa, dyskusja, konsultacje indywidualne

ECTS 1p,

udział w ćwiczeniach – 10 godz., udział w wykładzie - 5 godz. przygotowanie prezentacji zespołowej - 7 godz., przygotowanie do zaliczenia - 6 godz., udział w konsultacjach - 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 godz. - 0,5 p. ECTS, o charakterze praktycznym: 13 godz. - 0,5 p. ECTS.

Literatura:

Andrzejewski P. (red.), Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja, czyli trudna sztuka budowania wizerunku, Forum, Poznań 2005.

Detz J., Sztuka przemawiania, GWP, Gdańsk 2004.

Grzesiak M., Psychologia nauczania, czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością, Wydawnictwo Helion - Onepress, Gliwice 2017.

Heath Ch., Heath D., Przyczepne historie. Dlaczego niektóre treści przykuwają uwagę, a inne zostają zapomniane, przeł. M. Malcherek, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2020.

Kordasiewicz S. , Ołdak T. (red.), Wystąpienia publiczne - kontakty z mediami, spotkania. Podręcznik dla osób reprezentujących instytucje i organizacje, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności, przekł. Izdebski P., Jaworska A., Kobylińska D., (red. nauk), Jakubowska U., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pinker S., Piękny styl, przekł. Nowak-Młynikowska A., Smak Słowa, Sopot 2016.

Źródła internetowe:

Jak mówić wyraźnie, trening artykulacji i dykcji cz. 1 - Katarzyna Klimek

https://www.youtube.com/watch?v=w1VSwHDwwk data dostępu: 10.09.2020

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów (KA7_WK3);

Student potrafi:

poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów (KA7_UK2);

-posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu (KA7_UK3);

Student jest gotów do:

pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej (KA7_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)