Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBG Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, osobowości, inteligencji i stylów poznawczych w grupie dzieci i młodzieży (uczniów) oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na wykładzie

1. Historyczne podstawy psychologii różnic indywidualnych i przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych

3. Źródła różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko

4. Inteligencja: pojęcie, rola adaptacyjna, sposoby diagnozy

5. Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua

6. Osobowość jako zespół cech: Model Wielkiej Piątki, teoria H. Eysencka

7. Zagadnienie stałości cech

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz; udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Punkty ECTS 3

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1,5 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 1,5 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia-determinanty-zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura dodatkowa:

Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - absolwent ma wiedzę dotyczącą różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji u dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UW1 - absolwent ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnic indywidualnych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UW6 - absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając różnice indywidualne poszczególnych dzieci/uczniów w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UU3 - absolwent odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy oraz współpracy z psychologiem, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy tak, aby uwzględniać różnice indywidualne w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji dzieci. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7-KK1 - absolwent świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania z wykorzystaniem wiedzy o różnicach indywidualnych uczniów, potrafi klarownie wyjaśniać relacje pomiędzy temperamentem i inteligencją a zachowaniem uczniów. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - kolokwium w formie testu, projekt przygotowywany w grupach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Bielecka
Prowadzący grup: Urszula Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.