Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność intelektualna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JEC Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Aktywność intelektualna dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest teoretyczne i metodyczne odniesienie się do sytuacji organizowania działań edukacyjnych nastawionych na konstruowanie wiedzy przez dzieci w wieku przedszkolnym (problematyka relacji pomiędzy procesami rozwoju umysłowego i nauczania).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poruszane na zajęciach zagadnienia dotyczą: koncepcji pedagogicznych i psychologicznych dotyczących aktywności poznawczej, strategii stymulowania aktywności i samodzielności poznawczej dzieci, identyfikowania oraz rozbudzania zainteresowań i zdolności poznawczych dzieci, dostosowywania sposobów i treści uczenia się do ich zasobów, diagnozowania strefy aktualnego i najbliższego rozwoju, wielozmysłowego poznania świata przez dziecko,

stosowania gier w rozbudzaniu aktywności intelektualnej dzieci,

przestrzeni edukacyjnej jako zewnętrznego kontekst, podejmowania przez dziecko aktywności poznawczej oraz organizowania działań edukacyjnych nastawionych na konstruowanie wiedzy przez dzieci w przedszkolu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_9

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 15 (w) i 30 (ćw)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 4.0

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

udział w wykładach -15h

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

przygotowanie do realizacji projektu - 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia- 6h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 49h, ECTS 2.0

-O charakterze praktycznym - 77h ECTS 3.0

Literatura:

Filipiak, E. (2015) (red.). Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmian w praktyce, Bydgoszcz.

Leżańska, E., Płóciennik, W. (2021) Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź.

Muchacka, B. (1999). Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Kraków.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym.

KA7_UW3 - wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne

sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z

uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych

dzieci lub uczniów oraz grupy.

KA7_UW4 - potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UO2 - wie, jak rozwijać kompetencje kluczowe dzieci, w szczególności

kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz

zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_KK2 - umie projektować działania zmierzające do rozwoju przedszkola oraz stymulowania poprawy jakości pracy tej instytucji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Egzamin pisemny po semestrze 6 w zakresie tematyki realizowanej w ramach przedmiotu (wykłady i ćwiczenia).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena pracy egzaminacyjnej z zastosowaniem skali ocen od 2.0 do 5.0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz, Elżbieta Jaszczyszyn, Joanna Ostaszewska-Tylenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.