Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adaptacja uczniów z doświadczeniem migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JED
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Adaptacja uczniów z doświadczeniem migracji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Problematyka przedmiotu Adaptacja uczniów z doświadczeniem migracji dotyczy przynajmniej czterech grup dzieci: powracających z zagranicy, wyjeżdżających za granicę (z rodzin osiedleńczych), migrantów ekonomicznych np. z Ukrainy, Białorusi; uchodźców. Wyzwania i zadania edukacyjne wynikające z różnorodności dziecięcych doświadczeń wymagają analizy adekwatnie do każdej grupy. Coraz częściej w instytucjach edukacyjnych znajdują się dzieci mające doświadczenia migracyjne, w związku z czym przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy w zróżnicowanej grupie wymaga uwzględnienia ich doświadczeń.

Pełny opis:

Zagadnienia

I. Migracje powrotne

1. Skala zjawiska migracji powrotnych (w tym dzieci) w Polce i w województwie podlaskim (desk research)

2. Sytuacja migrantów powrotnych w Polsce

- typologia migracji powrotnych

- powrotny szok kulturowy

- strategie radzenia sobie ze stresem i zmiany w obrębie tożsamości

II. Czynniki ułatwiające proces powrotu z emigracji

1. Doświadczenia emigracyjne dzieci.

2. Trudności (w tym emocjonalne) dzieci w związku z doświadczeniem migracyjnym.

3. Związki dziecka z miejscem migracji w świetle teorii przywiązania.

4. Emigracja i powrót (przygotowanie do powrotu, pożegnanie, utrzymywanie kontaktu).

III. Migracje powrotne dzieci

1. Doświadczenia dzieci i ich uwarunkowania (doświadczenia za granicą, ocena decyzji o powrocie, sieci społeczne)

2. Doświadczenia powrotne rodziców i ich uwarunkowania

3. Nauczyciel i jego poczucie kompetencji w pracy w dziećmi z rodzin powracających.

IV. Adaptacja dzieci powracających z zagranicy do funkcjonowania w polskiej szkole

- analiza indywidualnych przypadków doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu, wywiady z rodzicami, nauczycielami).

V. Funkcjonowanie dziecka w polskiej szkole po powrocie z zagranicy.

- funkcjonowanie szkolne, trudności językowe, różnice programowe, ocenianie, różnice kulturowe, trudności emocjonalne, nierówne traktowanie w szkole

VI. Rekomendacje

Opracowanie rekomendacji dla rodziców

Opracowanie rekomendacji dla szkoły (model norweski, angielski, hiszpański)

Opracowanie rekomendacji dla dzieci i młodzieży

Rekomendacje systemowe

VII. Migracje osiedleńcze

1. Rozpoznanie doświadczeń emigracyjnych uczniów

2. Opracowanie rekomendacji dla rodziny osiedleńczej

VIII. Dzieci migrantów ekonomicznych w polskiej szkole

1. Rozpoznanie doświadczeń migracyjnych uczniów

2. Opracowanie rekomendacji dla szkoły

IX. Migracje uchodźcze i wynikające z nich potrzeby edukacyjne dzieci

1. Dziecięce doświadczenia wynikające z uchodźstwa (analiza indywidualnych przypadków doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu, wywiady z nauczycielami)

2. Potrzeby edukacyjne dzieci uchodźców.

3. Analiza istniejących rekomendacji dla szkół

Literatura:

Cieślikowska, D. i Sarata, N. (2012). Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd

badań. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Wielokrotna.pdf.

Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P. (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Jurek, A. (2015). Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dziecimi młodzieży.

W: N. Klorek i K. Kubin (red.) Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa

dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, 27–64. Warszawa: Fundacja na rzecz

Różnorodności Społecznej.

Klorek, N. (2015). Równe traktowanie w edukacji – przegląd rozwiązań zagranicznych

wspierających edukację uczniów i uczennic innojęzycznych, Seria „Z teorią w praktykę”

nr 2/2015, http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/ FRS_SeriaT_Klorek_02.2015.pdf2015).

Ślusarczyk M. (2014). Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 3, 75–89.

Ślusarczyk M., Pustułka P. (2017). Transnarodowość w przestrzeni domowej polskich rodzin w Norwegii. Studia Humanistyczne AGH, 16(1), 23–37.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, Dz.U. Nr 170, poz.1143.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych typach migracji zagranicznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Student ma podstawową wiedzę o sytuacji życiowej, zwłaszcza edukacyjnej, dzieci mających doświadczenia migracyjne.

Umiejętności

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji potrzeb dzieci znajdujących się w sytuacji powiązanej z ich migrowaniem; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Kompetencje społeczne

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

-obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach; pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji;

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- przygotowanie prezentacji w małych grupach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)