Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-4GKH Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą stanowisk i podejść metodologicznych w pedagogicznych badaniach jakościowych.

2.) Zapoznanie studentów z wiedzą o projektowaniu i prowadzeniu badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz jakość i zakres udzielanego wsparcia społecznego.

3.) Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych.

4.) Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu:

Specyfika badań jakościowych;

Standardy etyczne w badaniach jakościowych;

Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod pedagogicznych badań jakościowych;

Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w pedagogicznych badaniach jakościowych (zwrócenie uwagi na projekty badawcze dotyczące funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz pracy zawodowej nauczycieli);

Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych;

Projektowanie badań jakościowych;

Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych;

Raportowanie wyników badań jakościowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Moduł ogólnouczelniany

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł przygotowanie kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika, metodologia badań społecznych

Rok studiów/semestr: I rok/ II semestr (jednolite)

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Przedmiot wprowadzający: Podstawy metodologii nauk społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

10 h wykładów + 10 h ćwiczeń

Metody nauczania: problemowe, waloryzacyjne, aktywizujące, warsztat

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach -10h

Udział w ćwiczeniach -10h

Udział w konsultacjach - 1h

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 5h

Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy) - 10h

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 5h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 10h, Udział w ćwiczeniach - 10h, Udział w konsultacjach - 1h (Suma: 0,5 ECTS)

o charakterze praktycznym: Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 5h, Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projektu badań) - 10h, Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 5h (Suma: 2 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej

Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4, Ma interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą dzieciństwa (CHILDHOOD STUDIES) – rozwoju człowieka, współczesnych badań nad dzieciństwem i dobrostanem dziecka

KA7_WG5, Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, orientuje się w stanowiskach i podejściach metodologicznych, ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz jakość i zakres udzielanego wsparcia społecznego

KA7_UW2, Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, możliwości, uzdolnień każdego dziecka/ucznia pod względem planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania

KA7_UW4, Skutecznie wykorzystuje TIK w pracy badawczej i dydaktycznej

KA7_KO2, Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie cząstkowe:

Ćwiczenia:

• ocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

• ocena efektów pracy zespołowej,

• ocena za teczkę do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy),

Wykład:

• zaliczenie pisemne (test dydaktyczny: pytania zamknięte i otwarte)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania):

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą stanowisk i podejść metodologicznych w pedagogicznych badaniach jakościowych.

2.) Zapoznanie studentów z wiedzą o projektowaniu i prowadzeniu badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz jakość i zakres udzielanego wsparcia społecznego.

3.) Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych.

4.) Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Pełny opis:

Moduł ogólnouczelniany

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł przygotowanie kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika, metodologia badań społecznych

Rok studiów/semestr: I rok/ II semestr (jednolite)

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Przedmiot wprowadzający: Podstawy metodologii nauk społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

10 h wykładów + 10 h ćwiczeń

Metody nauczania: problemowe, waloryzacyjne, aktywizujące, warsztat

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach -10h

Udział w ćwiczeniach -10h

Udział w konsultacjach - 1h

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 5h

Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy) - 10h

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 5h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 10h, Udział w ćwiczeniach - 10h, Udział w konsultacjach - 1h (Suma: 0,5 ECTS)

o charakterze praktycznym: Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 5h, Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projektu badań) - 10h, Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 5h (Suma: 2 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej

Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.