Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja w zakresie wychowania fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-4IBO Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Edukacja w zakresie wychowania fizycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z zakresu aktywności i sprawności fizycznej. Rozumie związki aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem. Zna proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Projektowanie różnych form aktywności w celu rozwijania kultury zdrowotnej u dzieci (uczniów) -planowanie, realizowanie i ocena procesu. Sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci (uczniów)

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_6

Rok studiów/semestr IV/7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ogółem- 45 godzin (15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń)

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godzin

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie pracy pisemnej - 20 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2 godziny

przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

egzamin - 2 godziny

razem:104 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 godziny

- o charakterze praktycznym - 80 godzin - 2.5 pkt.

Literatura:

Anatomia człowieka red. W. Sylwanowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 2000

D.Bąk- Gry i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do10lat, PPiW, W-wa 2002

Biblioteczka reformy – O wychowaniu fizycznym, MEN, W-wa 2000

J.Bielski-Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego: podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych , 2005

M.Bronikowski, R. Muszkieta- Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym, Pracownia Wydawnicza „HELVETICA”, Poznań 2002

M. Bronikowski, R. Ślebioda, M. Bronikowska, M. Janowska- Wychowanie Fizyczne Poprzez Zabawy i Gry Ruchowe, AWF Poznań, Poznań 2007

K. Dutkiewicz, T.Konieczny – Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, W-wa 2001

Metodyka wychowania fizycznego w zreformowanej szkole red. M. Bronikowski

S.Owczarek- Gimnastyka przedszkolaka, 2001

S.Owczarek- Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, 2006

J. Tatarczuk- Metodyka wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004

R. Trześniowski-Zabawy i gry ruchowe, WSiP, W-wa 2017

K.Wlaźnik- Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w wieku 6-10 lat: przewodnik metodyczny dla nauczyciela, 2002

Wójtowicz S- Zarys anatomii i fizjologii człowieka 2004

Kierczak U, Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny, Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie - Sport – Rekreacja, Impuls , Kraków, 2018

Nitecka-Walerych A, Ćwiczenia i zabawy z przyborami dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , 2017

Winczewski P, Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia, Difin , 2016

Efekty uczenia się:

KA7_WG7 Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań –norm, procedur i dobrych praktyk, stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolne

KA7_WG9 Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dziec

KA7_WG12 Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KA7_UW5 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania oraz adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dobiera metody, tworzy, testuje i modyfikuje materiały dydaktyczne

KA7_UW6 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów

KA7_UW7 Identyfikuje naturalne, spontaniczne zachowania dzieci/uczniów jako sytuacje dydaktyczne; generuje oryginalne rozwiązania pojawiających się problemów pedagogicznych

KA7_UO1, Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_KO2 Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ćwiczenia. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 95 % obecność na zajęciach, samodzielne napisanie konspektu oraz aktywny udział.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Projektowanie różnych form aktywności w celu rozwijania kultury zdrowotnej u dzieci (uczniów) -planowanie, realizowanie i ocena procesu. Sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci (uczniów)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.