Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YBPW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, ochrona zdrowia, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka,

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• zapoznanie młodzieży akademickiej z nooterapią w wychowaniu,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego,

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotu


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student po zakończeniu cyklu wykładów, będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, działania i funkcjonowania poszczególnych układów, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego w tym także chorób genetycznych.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia, kierunek Pedagogika, semestr letni

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, moduł treści M_2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student uczęszczający na wykłady z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie kształcenia szkoły średniej, a także dotyczącą zagadnień z obszaru psychologii ogólnej i rozwoju.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład w wymiarze 18 godzin dydaktycznych.

Wykład - prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącego;

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy Studenta:

a) udział Studenta w wykładach - 18h (z powodu pandemii wywołanej koronawirusem, 4 wykłady zostały zrealizowane w formie zdalnej poprzez USOS/platformę BlackBoard)

b) przygotowanie się do zaliczenia - 15h

c) udział w konsultacjach - 10 h (z powodu pandemii wywołanej koronawirusem konsultacje odbywały się w formie zdalnej poprzez kontakt mailowy)

d) analizowanie literatury przedmiotu - 15h

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy Studenta związany z zajęciami:

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 28h - 1

2) o charakterze praktycznym - 30h - 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Doleżyn B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

3. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

4. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Rakom -Kielce 2005.

5. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

2. Pang D., Newson T., Budd Ch., Gardiner M. Pediatria, przeł. Tomaszewski M., Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2007, red. wydania polskiego Czerwionka-Szaflarska M.

3. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011, konsultacja wydania polskiego Adamus P.

4. Bradley J., Johnson D., Pober B., przeł.. Mazurczak T., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

5. Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

6. Grochmal-Bach B., Knobloch-Gala (red.), Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, Impuls, Kraków 2005.

7. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego

i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] F. Marek., S. Śliwa (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.

8. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

9. Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t..I – VII, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

10. Woynarowksa B. (red.) Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

11. Winter M., Zespół Aspergera. co nauczyciel wiedzieć powinien, przeł. Niezgoda E., Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

12. Preißmann Ch., Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, przeł. Arentewicz J., GWP, Gdańsk 2012.

13. Kaufman R. K., Autyzm - przełom w podejściu. Program SON-RISE, który pomógł rodzinom na całym świecie, przeł. Składanowski K., Vivante, Białystok 2016.

14. Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

15. Winczura B., Dziecko z autyzmem: terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

16. Pisula E., Danielewicz D. (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

17. Balejko A., Test nazywania : diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy : afazja / dysfazja, alalia / dyslalia, anartria / dysartria, aleksja / dysleksja, Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw,

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogiczne,

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia: pisemne zaliczenie na ocenę test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Z powodu pandemii wywołanej koronawirusem, ze względu na kształcenie w formie zdalnej, test zaliczeniowy zawierał pytania typu: prawda/fałsz; wielokrotnego wyboru, wiele odpowiedzi oraz podanie wartości numerycznej i został przeprowadzony poprzez platformę BlackBoard. Studenci otrzymali wcześniej zagadnienia, mieli możliwość przystąpienia do testu próbnego, w celu zapoznania się z obsługą platformy. Do zaliczenia może przystąpić Student, który posiada minimum 51% obecności na wykładach.(Uwzględniono obecności w okresie przed pandemią). Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie 51% wymaganych punktów. W przypadku częstej nieobecności na wykładach, jeśli Student posiada stosowne zaświadczenie lekarskie lub potrafi uzasadnić swoją sytuację, sprawa jest rozstrzygania indywidualnie. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia, właściwy i poprawkowy. W sytuacji nieobecności Studenta w dniu zaliczenia, jeśli jest ona usprawiedliwiona, Studentowi przysługują dwa terminy, w przypadku braku usprawiedliwienia, np. zwolnienia lekarskiego, Student traci jeden termin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.