Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YGJF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 380-N1-1YGJF

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Dyscyplina nauki socjologia

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, pedagogika społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu

Punkty ECTS 5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta obecność na wykładach – 25 h – 1 pkt ECTS przygotowanie do egzaminu – 75 h – 3 pkt ECTS konsultacje prowadzącego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 h (25 h – zajęcia + 25h konsultacje) 2 pkt - o charakterze praktycznym 75 h 3pkt

Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997. c) Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

d) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

e) M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2014

f) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003 g) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

h) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006.

i) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005

j) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

k) M. Kuchcińska (red.), Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2004.

l) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

m) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

n) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

o) M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

p) J. Szymczyk, Elementy socjologii ciała, [w:] Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 197-222.

r) Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010. s) K. Piasecki, Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego, [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom 1, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2005, s. 117-127.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: zna elementarna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, w tym - w socjologii KA6_WG1

2. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. KA6_WG7

3. Umiejętności: potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji różnych zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej . KA6_UW1

4.Kompetencje: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i

zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne - podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Podczas wykładów sprawdzana jest obecność. Student ma prawo do jednej nieobecności, każdą kolejną musi zaliczyć przygotowując

notatkę z zadanego mu materiału

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Dyscyplina nauki socjologia

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, pedagogika społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu

Punkty ECTS 5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta obecność na wykładach – 25 h – 1 pkt ECTS przygotowanie do egzaminu – 75 h – 3 pkt ECTS konsultacje prowadzącego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 h (25 h – zajęcia + 25h konsultacje) 2 pkt - o charakterze praktycznym 75 h 3pkt

Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997. c) Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

d) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

e) M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2014

f) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003 g) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

h) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006.

i) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005

j) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

k) M. Kuchcińska (red.), Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2004.

l) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

m) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

n) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

o) M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

p) J. Szymczyk, Elementy socjologii ciała, [w:] Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 197-222.

r) Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010. s) K. Piasecki, Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego, [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom 1, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2005, s. 117-127

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.