Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YGJJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka i prawo oświatowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest realizacja treści, które umożliwią studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z polityki oświatowej i prawa oświatowego oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizowania problematyki prawno-politycznej w oświacie. Celem przedmiotu jest: 1) wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu polityki oświatowej; 2) przedstawienie założeń polityki oświatowej w Polsce; 3) analiza głównych priorytetów polityki oświatowej w Polsce; 4) prezentacja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania systemu edukacji w Polsce; 5) kształtowanie umiejętności analizy oraz interpretacji podstawowych zasad polityki oświatowej, także w ujęciu komparatywnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne

Rok studiów - 1 rok 1 stopnia

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie maturalnym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 18 godzin, udział w konsultacjach: 15 godzin, przygotowanie do zajęć: 7 godzin, przygotowanie do zaliczenia: 35 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h i 1 punkt ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 42 godziny i 2 punkty ECTS

Literatura:

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Polityka oświatowa, M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Studia BAS” 2(22) 2010.

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, IMPULS, Kraków 2013.

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Strona internetowa MEN www.men.gov.pl

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 1189

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r., pozycja 1574

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2017 r., poz. 1658

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych i wychowawczych

Student/Studentka: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

Student/Studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Do zaliczenia może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% wykładów. Kolokwium pisemne (pytania otwarte i zamknięte). Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.