Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YPDL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Pedeutologia jako nauka o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim- ewolucja i rozwój. Reinterpretacja i przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. Wymiary jego kompetencji zawodowych i wymagania kwalifikacyjne. Status nauczyciela w Polsce na tle porównawczym. O stawaniu się nauczycielem i działaniach na rzecz własnego rozwoju (osobistego i zawodowego).

Pełny opis:

Kierunek studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda zadaniowa, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 18 godz.

- studiowanie literatury: 25 godz.

- przygotowanie do kolokwium 25 godz.

- konsultacje 10 godz.

Razem: 78 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Pedeutologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T.Pilcha – t.IV, Warszawa 2005, s.301 – 306.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika-podręcznik akademicki, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Prucha J., Pedeutologia [w:] Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s. 293-316.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H. Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• Ferenz K., Kozioł E. (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach. Warszawa 2013.

• Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem-uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Speck O., Być nauczycielem. trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno - kulturowych, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1).

2. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych

subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (KA6_WK6).

3. Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (KA6_WK8).

Umiejętności:

4. Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne (w tym dotyczące wykorzystywania wytworów intelektualnych); przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i badawczych (KA6_UO2).

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań (KA6_UO1).

Kompetencje:

6. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje

zgodnie z zasadami etyki (KA6_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe (pisemne) na ocenę (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Prowadzący grup: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.