Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YGLC Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji międzykulturowej oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

W ramach ćwiczeń szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności przyjmowania perspektywy Innego w interakcjach z osobami odmiennymi kulturowo.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Podstawowym założeniem przedmiotu jest zapoznanie z elementarnymi założeniami komunikacji społecznej w sytuacji zróżnicowania

kulturowego, wiedzą dotyczącą podstawowych typów relacji międzykulturowych, głównymi wyznacznikami efektywności w komunikacji.

Ważnym założeniem jest integrowanie wiedzy o charakterze społecznym z rzeczywistością kulturową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Griffin; Podstawy komunikacji społecznej

• J. Fiske: Wprowadzenie badań nad komunikowaniem

• Sobecki M.,Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Warszawa 2016

• Stephan Walter G., Stephan Cookie W., Wywieranie wpływu przez grupy, przekł. Magdalena Kacmajor, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

• Dobek – Ostrowska., Podstawy komunikowania społecznego, ASTRUM Wrocław 2007

• Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003

 http://www.bezuprzedzen.org.

 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php

 http://www.wolfpunk.most.org.pl/antyras.htm

Literatura uzupełniająca:

• Jarmrożek B., J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, pod red. A. Kopciak, L. Korpowicza, A. Tyszki, Instytut Kultury, Warszawa 1995.

• Dobek – Ostrowska Teoria komunikowania publicznego i politycznego.

• D. McQuail Teoria komunikowania masowego.

• Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Red. Majak – Rostek

• www.adm.ukw.edu.pl/pliki/kom.pdf

• T. Goban – Klaus: Media i komunikowanie masowe. Teorie i Aliny prasy, radia, telewizji i Internetu. J. Fiske: Wprowadzenie badań nad komunikowaniem

Efekty uczenia się:

Efekty związane z wiedzą:

- Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych (K_W09)

- Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej (K_W16)

Efekty związane z umiejętnościami:

- Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną

argumentacją w kontekście komunikacji międzykulturowej z perspektywy wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów różnych autorów,

kierując się przy tym zasadami etycznymi (K_U05)

- Student potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

(K_U12)

Efekty związane z kompetencjami społecznymi:

- Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy w środowisku wielokulturowym, w tym z

osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących

działania pedagogiczne (K_K07)

- Student Ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, konsultacje, warsztat grupowy

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin i zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

Wykłady - obecność na wykładach min 65% i egzamin pisemny

Ćwiczenia:

• kolokwium

• prac wykonywanych na zajęciach,

• aktywności na zajęciach,

• obecności

Zaliczenie nieobecności na zajęciach odbywać się będzie w ramach:

• konsultacji indywidualnych

• prac pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmioty wprowadzające w treści danego przedmiotu: edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, komunikacja społeczna,

Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, socjologii ogólnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji międzykulturowej oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

W ramach ćwiczeń szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności przyjmowania perspektywy Innego w interakcjach z osobami odmiennymi kulturowo.

Literatura:

Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.

Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.

Casmir, F., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, w: A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.) Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, Instytut Kultury Warszawa1996.

Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

Czerepaniak-Walczak, M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin1995.

E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003

Gajek K., Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2 (32)

Gajek K.. Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

Griffin Emory A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Grzymała-Moszczyńska M., Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, przeł. [z ang.], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Jarmrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa1981.

Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 201

McKay M., Davis MFning., P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

O`Sulliwan T., Hartlrey J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, Astrum, Wrocław 2005.

Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994

Słownik etnologiczny, pod red. nauk. Zofii Staszczak, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Poznań 1987

Sobecki M., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.