Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2XJCR
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. MO niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie idei i wątków myśli chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie. Wykład ma ukazać rolę i znaczenie chrześcijańskich fundamentów duchowych, które wpływają nie tylko na sferę sacrum, lecz również na współczesne dzieła literackie i produkcje kinowe. Poszukiwania idei chrześcijańskich będą realizowane w dziełach Tolkiena, Bułhakowa, Lewisa, Wachowskich i in. Przedstawienie spektrum zależności pomiędzy współczesnymi koncepcjami sztuki literackiej i filmowej a duchowością chrześcijańską pozwoli zrozumieć uniwersalizm chrześcijańskiej drogi.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

Rok studiów / semestr: 1/2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach:- wykład 30h

Przygotowanie do zajęć:- wykład 20h

Zapoznanie z literaturą: 20h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 31, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 0 ECTS

Literatura:

Frederica Mathews-Green, The Matrix, Christianity Today 5 2003.

Deacy, Christopher. Faith in film: religious themes in contemporary cinema. Ashgate, 2005. Budde, Michael. "The (magic) kingdom of God: christianity and global culture industries." (1997)

Legg, Pamela Mitchell. "CONTEMPORARY FILMS AND RELIGIOUS EXPLORATION: AN OPPORTUNITY FOR RELIGIOUS EDUCATION: Part II: How to Engage in Conversation With Film." Religious education 92.1 (1997): 119-132.

Stenbock-Fermor, Elisabeth. "Bulgakov's The Master and Margarita and Goethe's Faust." The Slavic and East European Journal 13.3 (1969): 309-325.

Hartt, Walter F. "Godly Influences: The Theology of JRR Tolkien and CS Lewis." Studies in the Literary Imagination 14.2 (1981): 21

Carpenter H. "Inklingowie: C.S.Lewis, J.R.R.Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele" (2000)

Gulisano P. "C.S. Lewis: od Narnii do Ewangelii" (2006)

Efekty uczenia się:

Student rozumie mechanizmy kulturotwórcze, wpływ religii na życie społeczno-polityczne społeczności – praca zaliczeniowa (KA6_WG1, KA6_WK1).

Student zna podstawowe czynniki jednoczące społeczeństwo – więzi ekonomiczne, etniczne, kulturowe, polityczne i religijne – praca zaliczeniowa (KA6_WK3, KA6_WK2). Student potrafi właściwie interpretować wydarzenia historyczne i współczesne – praca zaliczeniowa (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3).

Student posiada umiejętność właściwej oceny historycznych wydarzeń w kontekście norm epoki – praca zaliczeniowa (KA6_UW5, KA6_UK2).

Student potrafi poprawnie formułować oceny i komentarze wydarzeń - praca zaliczeniowa (KA6_UK1, KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_UW5).

Student potrafi ukazać przykłady wpływu chrześcijaństwa na rozwój Europy – praca zaliczeniowa (KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_UU3, KA6_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja. Forma zaliczenia przedmiotu: praca zaliczeniowa.

Kryteria oceny: obecność na 75% zajęć, napisanie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Makal
Prowadzący grup: Grzegorz Makal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)