Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1BPW
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. letni
1 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele:

Cele: 1.Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, wychowanie w kontekście rozwoju)

2. Zapoznanie studentów z przebiegiem rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci 3.Zapoznanie studentów z potrzebami człowieka w kontekście jego rozwoju 4.Zapoznanie studentów z problemami seksualności

współczesnej młodzieży 5.Omówienie funkcjonowania wybranych układów w cyklu życia człowieka 6. Prezentacja wybranych zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego.


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia-auksologia, ontogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy,zdrowie, choroba, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka. Cechy charakterystyczne rozwoju człowieka w poszczególnych etapach jego życia. Rozwój motoryczny człowieka.Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesów uczenia się. Właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna jako ważne aspekty prawidłowego rozwoju człowieka. Potrzeby jednostki w kontekście jej rozwoju. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży.Drogi zakażenia wirusem HIV–profilaktyka. Zjawiska fizjopatologii rozwoju, przyczyny zaburzeń. Zaburzenia o podłożu hormonalnym, somatyczne, w tym związane z narządem żucia i wzroku oraz związane z układem ruchu. Wybrane zaburzenia rozwoju, które utrudniają funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym,szkolnym i rówieśniczym.Wielokierunkowe oddziaływania na rzecz rodzin z dzieckiem przewlekle chorym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł treści MK_2 podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika społeczna, psychologia rozwoju człowieka, edukacja zdrowotna

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia Pedagogika/ semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne(tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student uczęszczający na ćwiczenia z przedmiotu Biomedyczne

podstawy rozwoju i wychowania powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie kształcenia szkoły

średniej, a także dotyczącą zagadnień z obszaru psychologii ogólnej i rozwojowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia (po 15 godzin w semestrze zimowym i letnim), zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Zoom i BlackBoard, w kolejnych latach w zależności od sytuacji epidemicznej.

Metody dydaktyczne: problemowe, w tym aktywizujące (burza mózgów, analiza przypadków, dyskusja;,warsztatowa (praca w zespołach);

podająca (mini wykład, pogadanka); eksponujące (prezentacja filmów); indywidualne konsultacje w formie uzależnionej od sytuacji epidemicznej

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział studenta w ćwiczeniach: 30h w roku akademickim 2020/2021 w formie zdalnej w kolejnych latach w zależności od sytuacji epidemicznej

Przygotowywanie się do zaliczenia: 15h

Analizowanie literatury przedmiotu: 15h

Konsultacje: 5h

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 - 1

o charakterze praktycznym 30 - 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek,

Toruń 2008.

2. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom -

Kielce 2005.

4. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno –

Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN,

Warszawa 2010, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych, Harmonia

Universalis, Gdańsk 2011.

2. Balejko A., Test nazywania : diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy : afazja / dysfazja, alalia / dyslalia, anartria / dysartria,

aleksja / dysleksja, Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2005.

3.Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

4. Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2001.

5.Kaufman R. K., Autyzm - przełom w podejściu. Program SON-RISE, który pomógł rodzinom na całym świecie, przeł. Składanowski K.,

Vivante, Białystok 2016.

6. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, przeł. Adamus P.,Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011.

7. Kliszcz, J., Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

8. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

9. Milewski St., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.

10. Pang D., Newson T., Budd Ch., Gardiner M. Pediatria, przeł. Tomaszewski M., Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2007.

11. Pisula E., Danielewicz D. (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

12. Preißmann Ch., Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, przeł. Arentewicz J., GWP, Gdańsk 2012.

13. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W

poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

Opole 2011.

14. Święcicka M., Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, Centrum Metodyczne Pomocy Psychychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa

Edukacji Narodowej, Warszawa 1996.

15. Tarkowski Z., Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.

16. Winczura B., Dziecko z autyzmem: terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

17. Winter M., Zespól Aspergera. co nauczyciel wiedzieć powinien, przeł. Niezgoda E., Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

18. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, t.1, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2012.

19. Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

20. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

21. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

22. Artykuły wybrane przez Studentów.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej;

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu;

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Student otrzymuje zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnie zdanego kolokwium w formie ustnej ( w 2020/2021 roku poprzez platformę BlackBoard w formie zdalnej w latach kolejnych w zależności od sytuacji epidemicznej), aktywności i obecności na zajęciach. Student może opuścić dwa spotkania bez konieczności podania przyczyny. Każdą kolejną nieobecność

Student jest zobowiązany zaliczyć na konsultacjach u prowadzącego zajęcia. W sytuacji choroby, nieobecność jest usprawiedliwiona na

postawie zwolnienia lekarskiego. W przypadku innych sytuacji losowych lub długotrwałej choroby Studenta sytuacja jest rozpatrywana

indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Nieobecności należy zaliczyć maksymalnie w ostatnim tygodniu poprzedzającym zaliczenie przedmiotu. Do zaliczenia dopuszczony jest Student, który ma 51% obecności na zajęciach (zapis ten w praktyce oznacza, że

Student, który uczestniczył w mniejszej liczbie spotkań niż połowa, bez podania przyczyny, nie będzie dopuszczony do zaliczenia). Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na podstawie uzyskania 51% punktów za kolokwium. Do oceny końcowej z przedmiotu uwzględniana jest aktywność na zajęciach - punktowana w skali od 0 do 3 punktów. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia przedmiotu. W sytuacji nieobecności w dniu zaliczenia, w sytuacji jej usprawiedliwienia, Student zachowuje prawo do dwóch terminów, w przypadku braku usprawiedliwienia Student traci prawo do

jednego terminu. Oceny pozytywne z zaliczenia nie podlegają poprawie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)