Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1GJF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi; rozumienia zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz dostarczenie wiedzy na temat organizacji i zasad funkcjonowania instytucji życia społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć_2 - MODUŁ PODSTAWOWY

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: I rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 4 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godzin

Razem: 60 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

Razem: 60 godzin

Łącznie: 120 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin - 2 punkty ETCS

o charakterze praktycznym: 60 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2007.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

KA6_WG7 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach,

KA6_UW1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.