Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem praktyk studenckich jest poszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. Istotne jest skonfrontowanie ich z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej.

Skrócony opis:

Student poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, konfrontując i obserwując rzeczywistość placówki.

Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie instytucji i sposobów jej funkcjonowania. Ich spostrzeżenia powinny dotyczyć funkcji placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych. Studenci powinni zdobyć doświadczenie w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz nabyć umiejętność analizy własnych działań.

Praktyki studenckie są realizowane w instytucjach umożliwiających uzyskanie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów dla poszczególnych kierunków.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe mają dwustopniowy charakter – praktyki 30-godzinnej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej musi być zgodny z profilem kierunku pedagogika. Praktyka 30-godzinna ma charakter obserwacyjny i asystencki. Polega na obserwacji (hospitacji) oraz podejmowaniu działań asystenckich, wykonywaniu zadań określonych przez opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyk.

Zobowiązania studentów:

1. Zrealizowanie praktyki zawodowej zgodnie z ustalonym programem.

2. Przestrzeganie Regulaminu praktyk określonych przez Uczelnię.

3. Systematyczne dokumentowanie przebiegu praktyki i gromadzenie dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

4. Przestrzeganie ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, stosowania się do poleceń kierownictwa instytucji.

5. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.

6. Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Organizatora praktyki.

Literatura:

-E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania,Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2006

-E.Górniewicz, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci,Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

-E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały .Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,2013.

-G.Gajewska : Warsztat pracy pedagoga, Zielona Góra 2000.

-G.Gajewska , A.Doliński: Teoretyczno – metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Zielona Góra 2002

-K.Adams, G.J.Galanes: Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008

-G.Gajewska, K.Bazydło- Stodolna: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

Efekty uczenia się:

K_W17

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U03

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U12

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

K_U14

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE

K_K03

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

K_K08

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przez studenta praktyk przewidzianych planem studiów w danym roku akademickim jest wymagane do zaliczenia roku.

Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z Uczelni następuje po: przedłożeniu przez studenta potwierdzenia Organizatora praktyk o terminie realizacji praktyki; przedstawieniu w formie pisemnej opinii i oceny opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyk, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; złożeniu przez studenta wymaganej dokumentacji zgodnej z przyjętymi sposobami weryfikacji efektów uczenia się ,wypełnieniu przez studenta anonimowej ankiety dotyczącej oceny zrealizowanych praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, konfrontując i obserwując rzeczywistość placówki.

Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie instytucji i sposobów jej funkcjonowania. Ich spostrzeżenia powinny dotyczyć funkcji placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych. Studenci powinni zdobyć doświadczenie w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz nabyć umiejętność analizy własnych działań.

Praktyki studenckie są realizowane w instytucjach umożliwiających uzyskanie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów dla poszczególnych kierunków.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe mają dwustopniowy charakter – praktyki 30-godzinnej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej musi być zgodny z profilem kierunku pedagogika. Praktyka 30-godzinna ma charakter obserwacyjny i asystencki. Polega na obserwacji (hospitacji) oraz podejmowaniu działań asystenckich, wykonywaniu zadań określonych przez opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyk.

Zobowiązania studentów:

1. Zrealizowanie praktyki zawodowej zgodnie z ustalonym programem.

2. Przestrzeganie Regulaminu praktyk określonych przez Uczelnię.

3. Systematyczne dokumentowanie przebiegu praktyki i gromadzenie dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

4. Przestrzeganie ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, stosowania się do poleceń kierownictwa instytucji.

5. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.

6. Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Organizatora praktyki.

Literatura:

-E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania,Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2006

-E.Górniewicz, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci,Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

-E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały .Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,2013.

-G.Gajewska : Warsztat pracy pedagoga, Zielona Góra 2000.

-G.Gajewska , A.Doliński: Teoretyczno – metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Zielona Góra 2002

-K.Adams, G.J.Galanes: Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008

-G.Gajewska, K.Bazydło- Stodolna: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

Uwagi:

Student uczestniczy w spotkaniach dot. praktyk, które organizuje opiekun praktyk z ramienia uczelni. Możliwe są konsultacje w ustalonych terminach oraz kontakt mailowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.