Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2SOD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników w metodykę pracy socjoterapeutycznej, wskazanie socjoterapii jako formy pomocy dzieciom i młodzieży w niwelowaniu niewłaściwych wzorców zachowań, a także zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie realizacji projektów socjoterapeutycznych.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć studenci będą mieli sposobność ku temu by:

• rozwijać swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

• nabywać umiejętności analizy programów socjoterapeutycznych.

• kształtować umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Analiza procesu i metody socjoterapeutycznej w korygowaniu zaburzeń . Omówienie metod i technik wykorzystywanych w pracy socjoterapeutycznej. Przedstawienie modelu diagnozy socjoterapeutycznej. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Analiza zasad funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Nabywanie umiejętności analizy realizowanych programów socjoterapeutycznych. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.Nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia spotkań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: II rok/IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- studiowanie literatury 10 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 15 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

- przygotowanie i realizacja projektu socjoterapeutycznego 20 h

Razem 85 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h/1,5 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 45 h/1,5 pkt.ECTS

Treści zajęć;

1. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Socjoterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą - definicja, geneza, cele i założenia. Rola terapeuty/wychowawcy w procesie socjoterapeutycznym.

2. Metody i techniki wykorzystywane w pracy socjoterapeutycznej.

Prezentacja i analiza wybranych technik i metod.

3..Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania.Terapeutyczna, edukacyjna

i rozwojowa funkcja oddziaływań socjoterapeutycznych.

4. Projektowanie działań socjoterapeutycznych.Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych.Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

5. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej.

6. Etapy rozwoju grupy – dobór metod pracy do poziomu rozwoju grupy.Diagnozowanie grupy socjoterapeutycznej.

7. Budowanie scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych – zasady tworzenia programu.

8. Charakterystyka socjoterapeuty.

9. Realizacja opracowanych sesji socjoterapeutycznych.

Literatura:

Sawicka K. (1999) Socjoterapia, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczni-Pedagogicznej MEN.

Sobolewska Z.(1993), Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania, Warszawa.

Młyńczyk W.(red.), Socjoterapia,teoria i praktyka. T. 1-5,Warszawa 2007-2011.

Boryszewska J. (red.), Socjoterapia w praktyce szkolnej.Materiały dla prowadzących zajęcia, Łomża 2013.

Deptuła M.,(red.) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005.

Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii. „Opieka, Wychowanie, Terapia.” - 2004, nr 3/4.

Jagieła, Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2009

M. Wilk, Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk 2014

B. Jankowiak/red/, Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, UAM, Poznań 2013

Efekty uczenia się:

K_W06 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kierowania grupą socjoterapeutyczną i procesów w niej zachodzących

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedur socjoterapeutycznych .

K_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami celów socjoterapeutycznych

K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji grupowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zamierzonych celów socjoterapeutycznych.

K_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych,praktyczna realizacja wybranej sesji projektu .

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych;

• ocena realizacji sesji socjoterapeutycznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.