Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rewalidacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3AJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rewalidacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest :

1. Zapoznanie z podstawowymi aspektami pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym rodzaju dysfunkcji rozwojowej

2 . Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na

rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów:ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów /semestr: III rok/6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć;

15 godzin – wykłady

15 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztaty grupowe

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Punkty ECTS: 2,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

Przygotowanie zadania projektowego: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15h+15= 30 h (1 ,0 ECTS)

o charakterze praktycznym: 10h+10h+10h= 30h (1,0 ECTS)

Literatura:

Literatura:

1.Bleszyński J. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji Wyd. Impuls,. Kraków 2008.

2. Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T., Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. MEN,

Warszawa 2001

3. Jagielska G. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. ORE, Warszawa 2010.

4. Klaczak , M., Majewicz, P. (red.) Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków 2006.

5. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach

ogólnodostępnych i integracyjnych. – Warszawa : MEN, 2001.

6. Smyczek A., Dońska-Olszko M. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Ośrodek Rozwoju Edukacji,

Warszawa 2016.

7. Wiśniewska, M. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Oficyna

Wydawnicza „Impuls”., Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2, ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki rewalidacyjnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG5, ma podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami zarówno w aspekcie biologicznym,

jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_WK6, ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pracy rewalidacyjnej obejmującą terminologię, teorię i metodykę

KA6_UW2, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania potrzeb rewalidacyjnych uczniów

KA6_UK4, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z rewalidacją uczniów z

różnymi rodzajami niepełnosprawności

KA6_KO1, ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

pedagogicznych w środowisku społecznym, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań

profesjonalnych w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej

KA6_KO2 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach i wykładach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności zaliczane są podczas konsultacji. Nieobecność na więcej niż

połowie zajęć predysponuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.