Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GIS
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. letni
3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem praktyk studenckich jest poszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. Istotne jest skonfrontowanie ich z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną pod kątem przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok studiów:III rok I stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Konsultacje z nauczycielem akademickim- 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Praktyki w placówce: 120 godz.

Przygotowanie konspektów i uzupełnianie dokumentacji: 40

Przygotowanie do zajęć w placówce:40 Ogółem :240 godz.

Literatura:

Literatura adekwatna do tematu prowadzonego przez Studenta w grupie wych. Temat dobiera/ akceptuje opiekun praktyk w placówce. Analiza literatury odbywa się indywidualnie (Student- opiekun praktyk).

- G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006.

-G.Gajewska, K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

-Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychofizycznych, Wrocław 1994.

-Młynarczuk-Sokołowska, Potoniec K.,Szostak- Król K, Przygody Innego bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok 2011

-E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

-Ch.W.Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, 2016. -Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały .Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,2013.

-Faber Adele, Mazlish Elaine :Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały, 2016.

Efekty uczenia się:

KA6_WK7, KA6_WK8, KA6_WK9, KA6_WK10, KA6_WK11, KA6_UW2, KA6_UW3,

KA6_UK2, KA6_UO2, KA6_UU1, KA6_KO1, KA6_KO4

1.Student zna podstawy prawne funkcjonowania placówki.

2.Student umie zastosować właściwe metody oraz formami pracy opiekuńczo -wychowawczej.

3.Student nabywa wprawy w realizacji zajęć tematycznych w grupie wychowawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk ze strony Uczelni, na podstawie analizy dzienniczka praktyk i/lub innych wymaganych dokumentów oraz oceny i opinii ze strony Organizatora praktyk potwierdzającej odbycie wszystkich

godzin praktyk przewidzianych w programie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko, Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Bałakier, Urszula Namiotko, Maria Plucińska
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Urszula Namiotko, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Urszula Namiotko, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)