Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GOW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Przedstawienie struktury, celów i podstaw prawnych różnych placówek działających w obszarach: profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 45 godz., udział w konsultacjach 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- samodzielna praca studenta - 30 godzin.

Literatura:

Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Płock, 2001.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Płock, 2001.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Badora S. (red.), Przeciw sieroctwu: zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna, Tarnobrzeg 2009.

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997.

Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem, Warszawa 1983.

Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.

Stojecka-Zuber R., Róg A. (red.), System opieki i pomocy: założenia a rzeczywistość, Tarnobrzeg 2009.

Efekty uczenia się:

K_W07,

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W14,

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_U01,

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U09,

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_K07

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: przygotowanie projektu

Egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.