Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza grupy wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GOZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza grupy wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami dotyczącymi poznania diagnostycznego, badaniami psychospołecznych problemów ucznia na terenie klasy szkolnej, technikami projekcyjnymi w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. Projektowanie treningów dla uczniów mających na celu rozwój umiejętności społecznych, twórczego myślenia oraz integracji. Omówienie zawodu pedagoga szkolnego w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka oraz zawodu pedagoga społecznego w pracy z rodziną.

Literatura:

- E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

- J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962

- T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

- M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

- E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowanie pedagogicznego, Katowice 2006

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

- M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

- A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

- G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

- M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985

- S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009

- J. Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986

- D. Ekiert-Grabowska, Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984

- D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Mociąg, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela, Kraków 2011

- W. Dróżka, B. Matyjas, Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, Kielce 2010, Tom XIX, s. 101-110 oraz 263-272

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wych., opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Umiejętności

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Kompetencje społeczne

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia realizowane za pomocą metod: dyskusji, burzy mózgów, metody projektów, metody indywidualnych przypadków, pracy z tekstem i prezentacji.

Kryteria oceniania:

-obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji do dwóch tygodni od daty nieobecności, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu) - system punktowy

- aktywność i przygotowanie do zajęć - system punktowy

- projekt treningu integracji, twórczego myślenia oraz rozwoju umiejętności społecznych w grupie - system punktowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami dotyczącymi poznania diagnostycznego, badaniami psychospołecznych problemów ucznia na terenie klasy szkolnej, technikami projekcyjnymi w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. Projektowanie treningów dla uczniów mających na celu rozwój umiejętności społecznych, twórczego myślenia oraz integracji. Omówienie zawodu pedagoga szkolnego w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

- J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962

- T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

- M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

- E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowanie pedagogicznego, Katowice 2006

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

- M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

- A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

- G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

- M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985

- S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009

- J. Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986

- D. Ekiert-Grabowska, Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984

- D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Mociąg, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela, Kraków 2011

- W. Dróżka, B. Matyjas, Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, Kielce 2010, Tom XIX, s. 101-110 oraz 263-272

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chomiuk
Prowadzący grup: Anna Chomiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami dotyczącymi poznania diagnostycznego, badaniami psychospołecznych problemów ucznia na terenie klasy szkolnej, technikami projekcyjnymi w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. Projektowanie treningów dla uczniów mających na celu rozwój umiejętności społecznych, twórczego myślenia oraz integracji. Omówienie zawodu pedagoga szkolnego w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

- J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962

- T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

- M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

- E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowanie pedagogicznego, Katowice 2006

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

- M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

- A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

- G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

- M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985

- S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009

- J. Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986

- D. Ekiert-Grabowska, Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984

- D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Mociąg, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela, Kraków 2011

- W. Dróżka, B. Matyjas, Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, Kielce 2010, Tom XIX, s. 101-110 oraz 263-272

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)