Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3TPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do wsparcia i pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy (POW)

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to: podstawy pedagogiki, diagnostyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania problemów środowisk wychowawczych, problemów dziecka, /trudności w zachowaniu, trudności dydaktycznych. Niezbędne są: wiedza i umiejętności planowania pracy z dzieckiem, znajomość metod nauczania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład- 15 godzin

Ćwiczenia- 15 godzin

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 godz. – 1,5 ECTS

Literatura:

Balejko A., Zińczuk M., (red.), Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. Białystok 2006.

Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia 2003.

Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995.

Cytowska B., Winczura B., (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Kraków, „Impuls”, 2005.

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa 1999.

Dąbrowska-Jabłońska I., (red.), Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, „Impuls”, 2010.

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Opole, 2012.

Florkiewicz V., (red.), Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć, Łódź, Wyższa Szkoła Humanistyczno –Ekonomiczna, 2003.

Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn 2000.

Guzy A., Krzyżyk D., (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.

Jastrząb J., (red.), Edukacja terapeutyczna. Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2002.

Kaja B. (red.), Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003.

Kaja B., Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Bydgoszcz, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2013.

Karpińska A., Zińczuk M., P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Lublin, Wyd. UMCS, 2009.

Mróz J., Kaleta K., Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela, Kielce, Wyd. Pedagogiczne ZNP, 2012.

Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Radwańska A., Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela, Warszawa, Difin, 2018.

Skorek E. M., (red.), Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia. T. 1, 2, Kraków, „Impuls”, 2005.

Skorek E. M., (red.), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

Squires G., Keow S. Mc., Pomóż dziecku z dysleksją. Warszawa 2006.

Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne – wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Tomczak J., Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków, „Impuls”, 2008.

Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Kraków, „Impuls”, 2011.

Wójcik M., Palak Z. (red.), Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin, Wyd. UMCS, 2016.

Zińczuk M., Kompetencje terapeutyczne nauczyciela w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej [w:] Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Efekty uczenia się:

W_01 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dziecka z niepowodzeniami edukacyjnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2)

W_02 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w których funkcjonuje dziecko z niepowodzeniami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (KA6_WK3)

W_03 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej (KA6_WK9)

U_01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu terapii pedagogicznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_UW2)

U_02 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów; potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu terapii pedagogicznej do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej (KA6_UK3)

U_03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań z zakresu terapii pedagogicznej (KA6_UO1)

K_01 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie terapii pedagogicznej (KA6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, metody praktyczne, pokaz, praca z tekstem.

Zaliczenie na ocenę na podstawie: frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach w wymiarze 2 godzin), aktywności na zajęciach, zaliczenia zadań indywidualnych i grupowych, kolokwium w formie testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.