Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-1JAN
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. POW stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Pogłębianie kompetencji leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych i socjokulturowych w komunikowaniu się w języku obcym, w tym doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Czynne posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, w tym 20 godz. zajęć w sali oraz 10 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, egzamin) : 25 godz., punkty ECTS 1

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu, zajęcia zdalne asynchroniczne): 25 godz. punkty ECTS 1

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.breakingnewsenglish.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.guardian.com

www.independent.com

www.linguahouse.com

www.onestopenglish.com

https://ed.ted.com/

https://www.ted.com/

www.warsawvoice.pl

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOSCI, absolwent potrafi

KA7_UW1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe/semestralne, prace pisemne, udział w dyskusji, egzamin ustny

KA7_UK2 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych

dyscyplin naukowych w kontekście języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje

to podejście wśród innych

sposób weryfikacji:

-przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo, udział w dyskusji i współpracy w grupie

-prace pisemne (np. streszczenie pracy licencjackiej / artykułu specjalistycznego),

-testów pisemnych w sali,

-zadań z modułów nauczania online,

-egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych / zadań

-zaliczenie modułów na platformie na min 51%

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

Progi procentowe:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51%- 60%dostateczny (3.0)

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 zjazdu nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Opuszczenie przez studenta więcej niż polowy zajęc jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu ( ustalenia indywidualne w porozumieniu z wydziałem)Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu ustnego:

Egzamin ustny składa się z 2 części:

Część 1 polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

Studenci dyskutują na jeden z tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz wchodzą w interakcję z egzaminatorem (studenci udzielają odpowiedzi na zadane przez niego pytania). Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Część 2 polega na przedstawieniu ustnego raportu z opracowanego samodzielnie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta wg wzoru podanego przez lektora oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pogłębianie kompetencji leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych i socjokulturowych w komunikowaniu się w języku obcym, w tym doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Czynne

posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Samodzielne zdobywanie wiedzy

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, w tym 20 godz. zajęć w sali oraz 10 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, egzamin) : 25 godz., punkty ECTS 1

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu, zajęcia zdalne asynchroniczne): 25 godz. punkty ECTS 1

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.breakingnewsenglish.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.guardian.com

www.independent.com

www.linguahouse.com

www.onestopenglish.com

https://ed.ted.com/

https://www.ted.com/

www.warsawvoice.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pogłębianie kompetencji leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych i socjokulturowych w komunikowaniu się w języku obcym, w tym doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Czynne

posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Samodzielne zdobywanie wiedzy

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, w tym 20 godz. zajęć w sali oraz 10 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, egzamin) : 25 godz., punkty ECTS 1

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu, zajęcia zdalne asynchroniczne): 25 godz. punkty ECTS 1

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.breakingnewsenglish.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.guardian.com

www.independent.com

www.linguahouse.com

www.onestopenglish.com

https://ed.ted.com/

https://www.ted.com/

www.warsawvoice.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)