Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia zintegrowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3GGC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów treści dotyczących teoretycznych i praktycznych problemów związanych z edukacją i wychowaniem dziecka na pierwszym szczeblu kształcenia ogólnego. Celem jest omówienie metodycznych założeń kształcenia zintegrowanego w świetle najnowszych koncepcji i dyskursów pedagogiki wczesnoszkolnej; możliwość nabycia umiejętności planowania i organizowania pracy uczniów na zajęciach zintegrowanych w klasach 1-3.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z następującymi problemami: Podstawowe założenia koncepcji kształcenia zintegrowanego dzieci w młodszym wieku szkolnym - podstawy psychologiczno- pedagogiczne. Historyczne tradycje integrowania edukacji wczesnoszkolnej, postępowe koncepcje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój teorii i metodyki kształcenia zintegrowanego. Definiowanie podstawowych pojęć (integracja, nauczanie zintegrowane itp.) i ich interpretacja w praktyce szkolnej. Cele i zadania kształcenia zintegrowanego w świetle modelu kształcenia ogólnego. Płaszczyzny integracji, ich teoretyczne i praktyczne podstawy. Integracja wokół metod, celów, treści, rodzajów aktywności uczniów, pojęć. Kompetencje kluczowe w programach i wskazania ich praktycznej realizacji. Integrowanie działań edukacyjnych nauczyciela i uczniów w procesie kształtowania podstawowych umiejętności kluczowych. Koncepcja programowa kształcenia zintegrowanego. Odzwierciedlenie założeń integracji w Podstawie Programowej dla I etapu nauczania. Teoretyczne i praktyczne problemy oceniania opisowego osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach 1-3.

Ćwiczenia mają na celu analizę problemów: Kryteria oceny i wyboru zintegrowanego programu nauczania. Zasady organizacji zajęć zintegrowanych. Kryteria oceny zajęć zintegrowanych i scenariuszy zajęć pod kątem metodycznym, merytorycznym i organizacyjnym. Aktywizujące metody nauczania, ich zastosowanie w procesie wspomagania rozwoju uczniów niższych klas szkoły podstawowej. Sposoby stymulowania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym na zajęciach zintegrowanych. Organizacja aktywności uczniów- ogólne założenia. Podstawy planowania zajęć zintegrowanych, formy zapisu scenariuszy zajęć. Zasady konstruowania oceny opisowej z uwzględnieniem obszarów aktywności ucznia w młodszym wieku szkolnym. Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1-3. Narzędzia pomiaru wiadomości i umiejętności uczniów klas 1-3.

Efekty uczenia się:

K_W09 - Student zna podstawowe teorie psychologiczne i pedagogiczne leżące u podstaw koncepcji zintegrowanego kształcenia na l etapie edukacyjnym - zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania. Rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym.

K_W11 - Student zna najważniejsze tradycje integrowania edukacji wczesnoszkolnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

K_W16 - Student ma elementarną wiedzę o procedurach stosowanych w obszarze kształcenia zintegrowanego. Zna zasady organizacji aktywności uczniów w młodszym wieku szkolnym w procesie realizacji wyznaczonych programem rodzajów edukacji.

K_U02 - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania interpretowania optymalnych sposobów tworzenia sytuacji dydaktyczno- wychowawczych sprzyjających procesowi konstruowania przez uczniów klas 1-3 systemu wiedzy i umiejętności.

K_U09 - Student analizuje płaszczyzny integracji i ich praktyczne odniesienia, dobiera metody i formy pracy z uczniem adekwatnie do projektowanych sytuacji dydaktycznych oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

K_U11 - Student potrafi planować działalność edukacyjną na l szczeblu kształcenia oraz konstruować scenariusze zajęć zintegrowanych uwzględniające zróżnicowane sposoby stymulowania aktywności poznawczej uczniów, wspierania ich indywidualnego rozwoju, a także samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Potrafi ocenić efektywność zaplanowanych działań.

K_K05 - Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie wykonywania działań nauczyciela-wychowawcy uczniów na l szczeblu edukacyjnym, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

K_K07 - Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne związane z kształceniem zintegrowanym. Jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K08 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (platforma Blackboard). Pozytywna ocena po uzyskaniu min. 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Adam Naruszewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów treści dotyczących teoretycznych i praktycznych problemów związanych z edukacją i wychowaniem dziecka na pierwszym szczeblu kształcenia ogólnego. Celem jest omówienie metodycznych założeń kształcenia zintegrowanego w świetle najnowszych koncepcji i dyskursów pedagogiki wczesnoszkolnej; możliwość nabycia umiejętności planowania i organizowania pracy uczniów na zajęciach zintegrowanych w klasach 1-3.

Literatura:

Dolya G., Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, 2007.

Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2011

Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, red. H. Siwek, Wydawnictwo „Comandor”, Katowice 2007.

Galloway Ch. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa.

Helm J.H., Katz L.G. (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wyd. CODN, Warszawa.

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.

Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L.Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Impuls, Kraków 2009.

Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.