Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-1DYD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .1 rok 1st. RES niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia i teorie pedagogiczne oraz psychologiczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest poznanie wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura

terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści

kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne

technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów. Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest również kształtowanie

umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania

problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć oraz rozwijanie kompetencji społecznych

związanych z działalnością edukacyjną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogikia

Rok studiów/semestr: I rok/sem II

Liczba godzin: 20 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, pokaz

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10x2h=20 h

Udział w ćwiczeniach: 5x2h=10 h

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 30h

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu:20h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 30h

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 40h

Suma 150h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h - 2 ECTS

- o charakterze praktycznym (samodzielna praca studenta): 100h - 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2013.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, Warszawa 2007.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Kraków 2012.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 2002.

Petty G., Nowoczesne nauczanie, tł. J. Bartosik, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Warszawa 2015.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie – ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia, (jego elementów, tj. cele, treści kształcenia, zasady, metody, formy

organizacji, środki dydaktyczne praz osiągnięcia szkolne) (w + ćw) (KA6_WG1)

W02 zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania (behawioralne, humanistyczne i konstruktywistyczne), rozumie znaczenie

teorii dla procesów (w + ćw) (KA6_WG3)

U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii

działań dydaktycznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań (ćw) (KA6_UW1)

K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali, samodzielnie wyznacza kierunki

własnego rozwoju i kształcenia (w + ćw) (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny (test dydaktyczny) przeprowadzony na platformie Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.