Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-1PPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .1 rok 1st. RES niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną. Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem. Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych. Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Przygotowanie studentów do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Pełen opis

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł ogólnopedagogiczny

Rok i kierunek studiów/I rok 1 st. Res.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów). Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej. Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych. Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30h

Udział w konsultacjach: 5h

Samodzielne studiowanie literatury objętej egzaminem: 60h

Przygotowanie do egzaminu pisemnego: 50h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 30h, Udział w konsultacjach - 5h (Punkty ECTS: 1,5)

Nakład pracy studenta o charakterze praktyczny: Samodzielne studiowanie literatury objętej egzaminem - 60h, Przygotowanie do egzaminu pisemnego - 50h (Punkty ECTS: 4,5)

Literatura:

Literatura podstawowa

Dudzikowa, M., Czerepaniak – Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Gdańsk: GWP.

Gnitecki J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: UAM.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: GWP.

Hejnicka - Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo 69.

Hejnicka - Bezwińska T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Wyd. Difin.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Kowalczuk – Walędziak, M., Korzeniecka – Bondar, A., Bocheńska – Włostowska, K. (red.). (2014). Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: „Impuls”.

Kunowski S. (1997). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Salezjańskie.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2019). Pedagogika. Tom 1, Warszawa: PWN.

Palka, S. (red.). (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kwieciński Z. (2017). Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński, Z. (2012). Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Śliwerski B. (2014). Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja, nr 2 (102), s. 181-203. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. Studia Poradoznawcze, nr 4, s. 15-29. Dostępne w pdf na stronie: http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Studia_Poradoznawcze/2015_2.pdf

Śliwerski B. (2017). Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Efekty uczenia się:

Odniesienie przedmiotowych efektów uczenia się do kierunkowych efektów uczenia się:

1. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła (KA6_WG1)

2. Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

3. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wychowania (KA6_WG3)

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych (KA6_UW2)

5. Potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych (KA6_UK1)

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i półotwarte)

Egzamin na ocenę na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez studenta. Liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.