Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy treningu interpersonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-3GOE
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy treningu interpersonalnego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Trening interpersonalny polega na wykorzystywaniu rozmaitych działań w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu osobistych doświadczeń, które towarzyszą wskazanym działaniom, a także na opracowaniu poznawczym tych osobowych, subiektywnych doświadczeń. Cały ten proces odbywa się w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa, przy wsparciu trenera, co umożliwia stymulację pewnych doświadczeń emocjonalnych uczestników. Podczas zajęć studenci mają możliwość nie tylko czynnego udziału w rozmaitych ćwiczeniach doskonalących i kształtujących i kompetencje społeczne, ale również poznania struktury treningu i zrozumienia wykonywanych zadań, podejmowanych przez trenera działań i własnych aktywności. Uczestnictwo w treningu interpersonalnym pozwala na ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, budowanie wrażliwości interpersonalnej, empatii, kształtowanie i rozwijanie umiejętność ekspresji, udzielania informacji zwrotnych w relacjach z innymi osobami w grupie, a także analizę własnych zachowań w kontaktach społecznych.

Uczestnicząc w zajęciach studenci kształtują swoją wrażliwość na przejawy zachowań innych osób w grupie, czego wyrazem są takie umiejętności jak: aktywne słuchanie czy współpraca. Poszerzają również zdolność samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy (analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie, poczucie akceptacji, poczucie własnej wartości, samoocena, autorefleksja).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na partnera - rozmówcę oraz głębsze poznanie siebie. Trening interpersonalny daje sposobność do odczuwania,doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć i emocji oraz zrozumienia ich wpływu na swoje zachowanie reakcje innych. Jest też wspaniałą okazją do poznania własnych zasobów, potencjałów, zrozumienia procesów społecznych zachodzących w kontaktach interpersonalnych i grupowych, a także odkrywania różnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi.

Pełny opis:

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Studia stacjonarne

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy

Rok studiów /semestr III rok I stopnia/ semestr piąty / zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia

ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Ćwiczenia - 30

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie projektu – 25 godzin

Razem: 25 godzin

OGÓŁEM: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe: 75 godzin : 25 godzin (1ECTS)= 3 ECTS

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa 1998.

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław 1985.

Literatura uzupełniająca:

Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania; rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983

Baer U., Gry dyskusyjne, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, kompetencji interpersonalnych istotnych z perspektywy przyszłej pracy związanej z planowaniem i realizowaniem oddziaływań resocjalizacyjnych K_W08

2. Student ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju K_W18

3. Student ma rozwinięte umiejętności, kompetencje interpersonalne, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów K_U07

4. Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności korekcyjno - naprawczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych K_U12

5. Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w swojej działalności resocjalizacyjne K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie własnego projektu zajęć (realizacja fragementu treningu podczas zajęć stacjonarnych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na partnera - rozmówcę oraz głębsze poznanie siebie.

Trening interpersonalny daje sposobność do odczuwania,doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć i emocji oraz zrozumienia ich wpływu na swoje zachowanie i reakcje innych. Jest też wspaniałą okazją do poznania własnych zasobów, potencjałów, zrozumienia procesów społecznych zachodzących w kontaktach interpersonalnych i grupowych, a także odkrywania różnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi.

Pełny opis:

Trening interpersonalny polega na wykorzystywaniu rozmaitych działań w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu osobistych doświadczeń, które towarzyszą wskazanym działaniom, a także na opracowaniu poznawczym tych osobowych, subiektywnych doświadczeń. Cały ten proces odbywa się w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa, przy wsparciu trenera, co umożliwia stymulację pewnych doświadczeń emocjonalnych uczestników.

Podczas zajęć studenci mają możliwość nie tylko czynnego udziału w rozmaitych ćwiczeniach doskonalących i kształtujących i kompetencje społeczne, ale również poznania struktury treningu i zrozumienia wykonywanych zadań, podejmowanych przez trenera działań i własnych aktywności.

Uczestnictwo w treningu interpersonalnym pozwala na ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, budowanie wrażliwości interpersonalnej, empatii, kształtowanie i rozwijanie umiejętność ekspresji, udzielania informacji zwrotnych w relacjach z innymi osobami w grupie, a także analizę własnych zachowań w kontaktach społecznych.

Uczestnicząc w zajęciach studenci kształtują swoją wrażliwość na przejawy zachowań innych osób w grupie, czego wyrazem są takie umiejętności jak: aktywne słuchanie czy współpraca.Poszerzają również zdolność samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy (analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie, poczucie akceptacji, poczucie własnej wartości, samoocena, autorefleksja).

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa 1998.

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław 1985.

Literatura uzupełniająca:

Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania; rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983

Baer U., Gry dyskusyjne, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2000.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na partnera - rozmówcę oraz głębsze poznanie siebie.

Trening interpersonalny daje sposobność do odczuwania,doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć i emocji oraz zrozumienia ich wpływu na swoje zachowanie i reakcje innych. Jest też wspaniałą okazją do poznania własnych zasobów, potencjałów, zrozumienia procesów społecznych zachodzących w kontaktach interpersonalnych i grupowych, a także odkrywania różnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi.

Pełny opis:

Trening interpersonalny polega na wykorzystywaniu rozmaitych działań w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu osobistych doświadczeń, które towarzyszą wskazanym działaniom, a także na opracowaniu poznawczym tych osobowych, subiektywnych doświadczeń. Cały ten proces odbywa się w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa, przy wsparciu trenera, co umożliwia stymulację pewnych doświadczeń emocjonalnych uczestników.

Podczas zajęć studenci mają możliwość nie tylko czynnego udziału w rozmaitych ćwiczeniach doskonalących i kształtujących i kompetencje społeczne, ale również poznania struktury treningu i zrozumienia wykonywanych zadań, podejmowanych przez trenera działań i własnych aktywności.

Uczestnictwo w treningu interpersonalnym pozwala na ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, budowanie wrażliwości interpersonalnej, empatii, kształtowanie i rozwijanie umiejętność ekspresji, udzielania informacji zwrotnych w relacjach z innymi osobami w grupie, a także analizę własnych zachowań w kontaktach społecznych.

Uczestnicząc w zajęciach studenci kształtują swoją wrażliwość na przejawy zachowań innych osób w grupie, czego wyrazem są takie umiejętności jak: aktywne słuchanie czy współpraca.Poszerzają również zdolność samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy (analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie, poczucie akceptacji, poczucie własnej wartości, samoocena, autorefleksja).

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa 1998.

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław 1985.

Literatura uzupełniająca:

Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania; rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983

Baer U., Gry dyskusyjne, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2000.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na partnera - rozmówcę oraz głębsze poznanie siebie.

Trening interpersonalny daje sposobność do odczuwania,doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć i emocji oraz zrozumienia ich wpływu na swoje zachowanie i reakcje innych. Jest też wspaniałą okazją do poznania własnych zasobów, potencjałów, zrozumienia procesów społecznych zachodzących w kontaktach interpersonalnych i grupowych, a także odkrywania różnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi.

Pełny opis:

Trening interpersonalny polega na wykorzystywaniu rozmaitych działań w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu osobistych doświadczeń, które towarzyszą wskazanym działaniom, a także na opracowaniu poznawczym tych osobowych, subiektywnych doświadczeń. Cały ten proces odbywa się w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa, przy wsparciu trenera, co umożliwia stymulację pewnych doświadczeń emocjonalnych uczestników.

Podczas zajęć studenci mają możliwość nie tylko czynnego udziału w rozmaitych ćwiczeniach doskonalących i kształtujących i kompetencje społeczne, ale również poznania struktury treningu i zrozumienia wykonywanych zadań, podejmowanych przez trenera działań i własnych aktywności.

Uczestnictwo w treningu interpersonalnym pozwala na ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, budowanie wrażliwości interpersonalnej, empatii, kształtowanie i rozwijanie umiejętność ekspresji, udzielania informacji zwrotnych w relacjach z innymi osobami w grupie, a także analizę własnych zachowań w kontaktach społecznych.

Uczestnicząc w zajęciach studenci kształtują swoją wrażliwość na przejawy zachowań innych osób w grupie, czego wyrazem są takie umiejętności jak: aktywne słuchanie czy współpraca.Poszerzają również zdolność samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy (analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie, poczucie akceptacji, poczucie własnej wartości, samoocena, autorefleksja).

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa 1998.

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław 1985.

Literatura uzupełniająca:

Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania; rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983

Baer U., Gry dyskusyjne, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)