Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS2-1EMK
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. RES stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student powinien rozumieć i operować poprawnie podstawowymi pojęciami socjologicznymi; rozumieć pojęcia: relacji wychowawczej i sytuacji wychowawczej

Skrócony opis:

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący problematykę kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Pełny opis:

• Pojęcie edukacji w kontekście wielokulturowego standardu społecznego.

• Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa – geneza pojęć, cele, obszary realizacji.

• Kulturowy kontekst w procesach edukacyjnych; ekokulturowy model uwarunkowań psychiki; kompetencje kulturowe i międzykulturowe; zagadnienie transkulturowości

• Tożsamość jednostki: społeczna, indywidualna, kulturowa, międzykulturowa. Identyfikacja i walencja kulturowa.

• Postawy wobec różnic kulturowych (stereotypy, uprzedzenia, tolerancja, dialog, ksenofobia, ksenofilia). Etnocentryzm pozytywny i negatywny.

• Relacje międzygrupowe w kontekscie różnicy kulturowej: zadania edukacyjne i wychowawcze

• Człowiek pogranicza. Budowanie tożsamości na pograniczu kultur. Typy pograniczy. Terminologia: autochton, dyfuzja kultur, symbioza kulturowa, region, regionalizm. mała ojczyzna.

Literatura:

 Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003

 Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Jerzy Nikitorowicz, Edukacja miedzykulturowa. W perspektywie paradygmatu współistnienia kultur

 Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000

 Ewa Nowicka, Świat Człowieka, świat kultury., Warszawa 2000

  Stephan W.G., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2007

 Zygmunt Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

  Tadeusz Pilch, Tolerancja- wartość społeczna i cnota indywidualna, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998

 Hannah Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki., Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2002

 Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005

 Misiejuk Dorota, Kontekst kulturowy wychowania

Efekty uczenia się:

1. K_W01- zna terminologię używaną w edukacji międzykulturowej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

2. K_W08- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

3. K_K01- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4. K_K03- docenia znaczenie edukacji międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z tej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

5. K_U12 – potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać, oraz przyjmować wspólne cele działań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną. Obecność na wykładach mini.80%, pozytywnie zdany egzamin, min.50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący problematykę kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Pełny opis:

• Pojęcie edukacji w kontekście wielokulturowego standardu społecznego.

• Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa – geneza pojęć, cele, obszary realizacji.

• Kulturowy kontekst w procesach edukacyjnych; ekokulturowy model uwarunkowań psychiki; kompetencje kulturowe i międzykulturowe; zagadnienie transkulturowości

• Tożsamość jednostki: społeczna, indywidualna, kulturowa, międzykulturowa. Identyfikacja i walencja kulturowa.

• Postawy wobec różnic kulturowych (stereotypy, uprzedzenia, tolerancja, dialog, ksenofobia, ksenofilia). Etnocentryzm pozytywny i negatywny.

• Relacje międzygrupowe w kontekscie różnicy kulturowej: zadania edukacyjne i wychowawcze

• Człowiek pogranicza. Budowanie tożsamości na pograniczu kultur. Typy pograniczy. Terminologia: autochton, dyfuzja kultur, symbioza kulturowa, region, regionalizm. mała ojczyzna.

Literatura:

 Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003

 Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Jerzy Nikitorowicz, Edukacja miedzykulturowa. W perspektywie paradygmatu współistnienia kultur

 Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000

 Ewa Nowicka, Świat Człowieka, świat kultury., Warszawa 2000

  Stephan W.G., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2007

 Zygmunt Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

  Tadeusz Pilch, Tolerancja- wartość społeczna i cnota indywidualna, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998

 Hannah Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki., Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2002

 Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005

 Misiejuk Dorota, Kontekst kulturowy wychowania

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nikitorowicz
Prowadzący grup: Anna Młynarczuk-Sokołowska, Jerzy Nikitorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący problematykę kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Pełny opis:

• Pojęcie edukacji w kontekście wielokulturowego standardu społecznego.

• Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa – geneza pojęć, cele, obszary realizacji.

• Kulturowy kontekst w procesach edukacyjnych; ekokulturowy model uwarunkowań psychiki; kompetencje kulturowe i międzykulturowe; zagadnienie transkulturowości

• Tożsamość jednostki: społeczna, indywidualna, kulturowa, międzykulturowa. Identyfikacja i walencja kulturowa.

• Postawy wobec różnic kulturowych (stereotypy, uprzedzenia, tolerancja, dialog, ksenofobia, ksenofilia). Etnocentryzm pozytywny i negatywny.

• Relacje międzygrupowe w kontekscie różnicy kulturowej: zadania edukacyjne i wychowawcze

• Człowiek pogranicza. Budowanie tożsamości na pograniczu kultur. Typy pograniczy. Terminologia: autochton, dyfuzja kultur, symbioza kulturowa, region, regionalizm. mała ojczyzna.

Literatura:

 Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003

 Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Jerzy Nikitorowicz, Edukacja miedzykulturowa. W perspektywie paradygmatu współistnienia kultur

 Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000

 Ewa Nowicka, Świat Człowieka, świat kultury., Warszawa 2000

  Stephan W.G., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2007

 Zygmunt Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

  Tadeusz Pilch, Tolerancja- wartość społeczna i cnota indywidualna, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998

 Hannah Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki., Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2002

 Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005

 Misiejuk Dorota, Kontekst kulturowy wychowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)