Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1AEE Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest: dostarczenie wiedzy o teoretycznych ujęciach procesów rozwoju człowieka; wprowadzenie podstawowych pojęć służących wyjaśnianiu procesu rozwoju człowieka i jego modelowych ujęć; rozpoznanie procesów dotyczących rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia; uwrażliwienie na problemy związane ze wspomaganiem rozwoju człowieka, zapoznanie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w poszczególnych okresach rozwoju człowieka od dzieciństwa do dorosłości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Pełny opis:

Grupa zajęć_2 MODUŁ PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

Grupa zajęć_2.1 MODUŁ Podstawy przygotowania psychologicznego

15W 10 ćw SUMA 25 godz

3 ECTS

Wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1 pkt

Z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Brzezińska A. (2005). Jak myślimy o rozwoju człowieka. W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.) (2002b). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: IP PAN.

Erikson E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała J. (2000a). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Trempała J., Olejnik M. (2011b). Badanie rozwoju psychicznego człowieka. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wróblewska M. (2009b). Diagnoza i stymulowanie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. W: M. Wróblewska (red.), Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Wróblewska M. (2015) Kompetencje twórcze w dorosłości. Wydawnictwo Trans Humana Białystok (monografia)

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów;

KA7_WG8 zna i rozumie współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji, w tym integracyjna i włączająca;

KA7_WK4 zna harakterystyki osiągnięć rozwojowych w kolejnych etapach życia (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość)

KA7_UW1 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

KA7_UK1 potrafi wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – Egzamin

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Wykład:

Zaliczenie pisemne test wiedzy, zaliczenie: uzyskanie minimum 51% wyników z testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu:

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 1 rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacja, dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 10 godzin

Udział w wykładzie: 15 godzin

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30

o charakterze praktycznym - 30

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Pełny opis:

Środowisko rozwoju. Czynniki zakłócające proces rozwoju. Mechanizm adaptacji i trudności przystosowawcze. Zaburzenia i opóźnienia rozwojowe. Wyzwania rozwojowe. Koncepcje jakości życia i dobrostanu. Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. Sylwetka dziecka/ucznia od wieku poniemowlęcego przez przedszkolny, szkolny, po wczesną dorosłość. Proces rozwoju fizycznego, motorycznego, poznawczego (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć) oraz społeczno-emocjonalnego. Kształtowanie się lateralizacji. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. Konstruowanie się tożsamości. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami społecznymi. Kształtowanie się stylu życia

Literatura:

Brzezińska A. (2005). Jak myślimy o rozwoju człowieka. W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.) (2002b). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: IP PAN.

Erikson E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała J. (2000a). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Trempała J., Olejnik M. (2011b). Badanie rozwoju psychicznego człowieka. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wróblewska M. (2009b). Diagnoza i stymulowanie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. W: M. Wróblewska (red.), Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Wróblewska M. (2015) Kompetencje twórcze w dorosłości. Wydawnictwo Trans Humana Białystok (monografia)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.