Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1HWY Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające: wiadomości z historii powszechnej na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu dziejów myśli i doktryn pedagogicznych oraz ideałów wychowawczych; przemian zawodu nauczyciela,szkolnictwa i instytucji oraz środowisk wychowujących; kształtowania pedagogiki jako nauki; historycznych źródeł subdyscyplin pedagogicznych oraz roli i funkcji poszczególnych systemów oświatowych w życiu społeczeństwa w kontekście zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia magisterskie stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok/sem I

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, pokaz

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 g.

Udział w ćwiczeniach: 15 g.

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 20 g.

Konsultacje: 2 g.

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 15 g.

Przygotowanie się do zaliczenie wykładów: 15 g.

Suma 82 g.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 g. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 50g. - 1,5 ECTS

Literatura:

1. Literatura podstawowa

1. Bobrowska - Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1978.

2. Bobrowska - Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I i II, WSiP, Warszawa 1978.

3. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

4. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

5. Historia wychowania. Skrypt dla studentów dziennych i zaocznych, red. J. Hellwig,Poznań1994

6. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

7. Kurdybacha Ł.: Pisma wybrane t. I-III, PWN, Warszawa 1976.

8. Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

9. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

10. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

11. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

2. Literatura uzupełniająca

1. Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1988.

2. Marrou H., Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa 1969.

3. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

4. Bentkowski J., Rzeczpospolite uczonych żaków i wagantów, Warszawa 1987.

5. Roszko J., Collegium Maius i jego lokatorzy, Kraków 1983.

6. Barycz H., Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957.

7. Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999.

8. Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia, Warszawa 1987.

9. Słowiński L., Odważni mądrością, Poznań 1988.

10. Teofilewicz L., Działalność KEN w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

11. Kryńska E.J., Wróblewska U., Szarkowska A., Dąbrowska J. Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009

3. Materiały źródłowe

1. Konarski S., Pisma pedagogiczne, red. B. Suchodolski, Wrocław 1955.

2. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

3. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

4. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1960, red. W. Okoń, Warszawa 1964.

5. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. I - XI, Wrocław 1956 - 1969.

6. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7, Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2, Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_KK2, Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze

KA7_KR4 Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe wykładów na ocenę (forma pisemna)

- zaliczenie końcowe ćwiczeń na ocenę (forma pisemna)

- obecności na wykładach i ćwiczeniach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na wykładach i jedna na ćwiczeniach)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- 50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów i ćwiczeń kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

- student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Suplicka
Prowadzący grup: Agnieszka Suplicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wróblewska
Prowadzący grup: Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu dziejów myśli i doktryn pedagogicznych oraz ideałów wychowawczych; przemian zawodu nauczyciela,szkolnictwa i instytucji oraz środowisk wychowujących; kształtowania pedagogiki jako nauki; historycznych źródeł subdyscyplin pedagogicznych oraz roli i funkcji poszczególnych systemów oświatowych w życiu społeczeństwa w kontekście zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: I rok/sem I

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, pokaz

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 g.

Udział w ćwiczeniach: 15 g.

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 20 g.

Konsultacje: 2 g.

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 15 g.

Przygotowanie się do zaliczenie wykładów: 15 g.

Suma 82 g.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 g. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 50g. - 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bobrowska - Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1978.

2. Bobrowska - Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I i II, WSiP, Warszawa 1978.

3. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

4. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

5. Historia wychowania. Skrypt dla studentów dziennych i zaocznych, red. J. Hellwig,Poznań1994

6. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

7. Kurdybacha Ł.: Pisma wybrane t. I-III, PWN, Warszawa 1976.

8. Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

9. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

10. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

11. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

Literatura uzupełniająca

1. Alt R., Wychowanie u ludów pierwotnych, Warszawa 1966.

2. Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

3. Granet M., Cywilizacja chińska, PIW, Warszawa 1995.

4. Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław-Warszawa 1982.

5. Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1988.

6. Marrou H., Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa 1969.

7. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

8. Bentkowski J., Rzeczpospolite uczonych żaków i wagantów, Warszawa 1987.

9. Roszko J., Collegium Maius i jego lokatorzy, Kraków 1983.

10. Barycz H., Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957.

11. Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999.

12. Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia, Warszawa 1987.

13. Słowiński L., Odważni mądrością, Poznań 1988.

14. Teofilewicz L., Działalność KEN w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

15. Lewicki Sz., Konrad Prószyński-Promyk, Warszawa 1987.

16. Michalski St, Karpowicz, Warszawa 1969

17. Okoń W., Dawid, Warszawa 1980.

18. Kryńska E.J., Skreczko A.: Wychowanie - ale jakie?, Białystok 2007

19. Kryńska E.J., Wróblewska U., Szarkowska A., Dąbrowska J. Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009.

20. Kryńska E.J, Staropolski etos wychowania, Białystok 2006

21. Kryńska E. J., Ideały wychowawcze i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. I, II, Białystok 2006

22. Dąbrowska J., Klementyna, Białystok 2008

23. Suplicka A., Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej, Białystok 2015

24.Wróblewska U., Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2015

25.Wróblewska U. , Oświata Tatarów w Drugiej rzeczypospolitej, Warszawa 2012

Materiały źródłowe

1. Dawid J. W., Nauka o rzeczach, oprac. W. Okoń, Wrocław 1960.

2. Dawid J. W., Inteligencja, wola i zdolności do pracy, oprac. T. Tomaszewski, Wrocław 1966.

3. Dawid J. W., Pisma pedagogiczne, oprac. B. Wilgocka - Okoń, Wrocław 1968.

4. Dewey J., Wybór pism pedagogicznych, oprac. J. Pieter, Wrocław 1967.

5. Herbart J.F., Pisma pedagogiczne, tł. B. Nawroczyński, oprac. B. Nawroczyński, Wrocław 1967.

6. Karpowicz S., Pisma pedagogiczne, oprac. R. Wroczyński, Wrocław 1964.

7. Kerschensteiner J., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, tł. i oprac. B. Nawroczyński, Wrocław 1970.

8. Konarski S., Pisma pedagogiczne, red. B. Suchodolski, Wrocław 1955.

9. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

10. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

11. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1960, red. W. Okoń, Warszawa 1964.

12. Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, Wrocław 1972.

13. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. I - XI, Wrocław 1956 - 1969.

14. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.