Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z socjologii edukacji dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAJ Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii edukacji dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii edukacji dziecka jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - kierunkowy (M_3) przygotowanie merytoryczne (M_3.1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok studia jednolite magisterskie

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, case study

Punkty ETCS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 10 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć, kolokwium, egzaminu – 30 godzin

Razem: 30 godzin

Łącznie: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin - 1 punkt ETCS

o charakterze praktycznym: 30 godzin - 1 punkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2004

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996

Znaniecki, Społeczeństwo i wychowanie. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977

Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1948

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995

Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006

Mielecka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

KA7_WG1: Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się

KA7_WG5: Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA7_WG7: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2: Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_UO7: Potrafi pracować w zespole (pełniąc różne role),podejmować i wyznaczać zadania, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami uczniów

KA7_KK1: Jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, wykazuje gotowość do konstruktywnego komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na promowanie włączenia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.