Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niepełnosprawność - wybrane aspekty społeczno-formalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAM Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niepełnosprawność - wybrane aspekty społeczno-formalne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest:

1. Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat prawnych, organizacyjno- formalnych i społecznych podstaw podejścia do niepełnosprawności, w szczególności zapoznanie z przysługującymi prawami i ich realizacją w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, edukacji, wolności osobistej oraz rozwiązań w systemie opieki, rehabilitacji i resocjalizacji.

2.Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością ze względu na przysługujące im prawa i zasady ich realizacji.

3.Kształtowanie przekonań o potrzebie podejmowania działań dotyczących przestrzegania i promowania praw osób z niepełnosprawnością w środowisku społecznym

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów : 1 rok, semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć;

Wykład - 15 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h (0,5 ECTS)

o charakterze praktycznym: 15 h (0,5 ECTS)

Literatura:

Literatura : podstawowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Podgórska-Jachnik D. Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych . Tom 2. Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. WSP Łódź, 2010.

Przybyliński S.(red),, Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą. Wyd. UWM, Olsztyn 2010.

Żywucka -Kozłowska E. Upośledzenie umysłowe w perspektywie prawa karnego. Olsztyn 2018.

Literatura uzupełniająca:

Belzyt J, Połom M. Osoba niepełnosprawna intelektualnie uwikłana w proces resocjalizacji. Niepełnosprawność.. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr 28/2017.

Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem,. Warszawa 2013.

Silecka-Marek E. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób z niepełnosprawnością – trudności i zagrożenia [w:] H. Karaszewska, E. Silecka-Marek (red.), Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej. Wyd. UAM, Poznań 2016.

•Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Fundacja KSK, Warszawa 2015. www.konwencja.org

Efekty uczenia się:

KA7_WG5, -Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA7_WK8, -Zna i rozumie przepisy prawa oświatowego, w tym w zakresie organizowania procesu kształcenia, wychowania i udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KA7_UK1,-- Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi komunikować się z użyciem języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i osobami pochodzącymi z różnych środowisk

KA7_UU4,- Potrafi posługiwać się przepisami prawa w celu optymalizowania procesu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KA7_KO2-Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, przestrzega zasad etyki zawodowej pedagoga specjalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.